Integració de Sistemes de la Informació

Que és la Integració dels Sistemes de la Informació - UOC - Jordi Miró

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Integració de Sistemes de la Informació by Mind Map: Integració de Sistemes de la Informació

1. Què és?

1.1. Definició: Procés que dona suport als aspectes més tecnològics relacionats amb la integració dels fluxos de informació de l'empresa.

1.2. Característiques: ha de processar informació eficientment, permetre cooperació entre components i subsistemes, respondre als canvis i necessitats i cobrir les necessitats de tots els diferents recursos, eines i aplicacions.

2. Classificació

2.1. Organització o empresa

2.1.1. Integració intra-organitzativa o intra-empresa: : Quan els processos de negoci es focalitzen en integrar aplicacions i sistemes de software de una única organització.

2.1.2. Integració inter-organitzativa o inter-empresa: Quan els processos de negoci es focalitzen en integrar aplicacions i sistemes de software de de més de una organització.

2.1.3. Integració híbrida: Quan els processos de negoci es focalitzen en integrar aplicacions i sistemes de software de una una empresa i els clients.

2.2. Tipologia de negoci

2.2.1. Integració horitzontal: S'ocupa de fluxos de informació tècnics, materials i de documentació. Depen dels clients i proveïdors, dels volums de dades, de la comunicació i la tipologia de xarxa.

2.2.1.1. Horitzontal cap a dins (inward integration): Els processos són interns en l'empresa. Sistema ERP

2.2.1.2. Horitzontal cap endavant (forward integration): Els processos estan relacionats amb els clients de l'empresa. Sistema CRM

2.2.1.3. Horitzontal cap endarrere (backward integration): Els processos estan relacionats amb els proveïdors. Sistema SCM

2.2.2. Integració vertical: S'ocupa de la integració entre els nivells operatius, tàctics i estratègics.

2.2.2.1. Vertical avall - amunt (bottom-up o upward integration): Les decisions dels processos de negoci flueix dels nivells operatius a estratègics.

2.2.2.2. Vertical amunt - avall (top-down o downward integration): Les decisicions dels processos de negoci flueix dels nivells estratègics cap als operacionals.

2.2.3. Integració mixta: La integració horitzontal i vertical es tracten de forma conjunta per millorar el funcionament òptim de l'empresa.

3. Nivells de integració

3.1. Nivell 1 - Interconnectivitat: porta a aconseguir que diferents peces o components tecnològics (generalment de hardware) puguin connectar-se per treballar junts.

3.2. Nivell 2 - Interoperavilitat: Capacitat per unir diferents components de software per connectar-se, comunicar-se i entendes entre ells a partir de les interfases però mantenint funcionalitats separades.

3.3. Nivell 3 - Convergència semàntica: treballa en l'àmbit de les dades per gargaritzar la racionalització de les dades.

3.4. Nivell 4 - Integració convergent: Requereix la integració de les tecnologies, les aplicacions i la racionalització de les dades distribuïdes.

4. Tipus de integracions, que podem integrar? Programes de integració de dades intangibles.

4.1. CRM: Gestió del clients.

4.2. ERP: Gestió dels recursos de l'empresa.

4.3. SCM: Gestió de la cadena de subministrament.

4.4. EPM: Gestió dels projectes.

4.5. BI: Gestió de les dades de l'organització.

4.6. KM: Gestió del coneixement de l'empresa.

4.7. Gestió documental: Els documents de l'empresa.

4.8. BBDD: Gestió de les bases de dades (SQL)

4.9. E-Business: Gestió de les vendes online.