Kasaysayan ng Wikang Filipino

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kasaysayan ng Wikang Filipino by Mind Map: Kasaysayan ng Wikang Filipino

1. TRANSISYON NG WIKANG PAMBANSA SA PILIPINAS

1.1. Panahon ng Kastila

1.1.1. Espanyol ang opisyal na wika at wikang panturo

1.2. Panahon ng Americano

1.2.1. Dumami ang natutuong magsulat at magbasa sa wikang Ingles dahil sa rekomendasyon ng Komisyon Schurman bilang gamitin ang wikang Ingles sa wikang panturo

1.2.2. Wikang Ingles ang pumalit sa wikang Espanyol bilang wikang opisyal

2. Artikulo XIV, Seksyon 3 ng Konstitusyon Pebrero 8, 1935

2.1. Mga Pangunahing o Katutubong Wika ng Pilipinas

2.1.1. Tagalog Cebuano Ilocano Bikol Samar Leyte Pangasinan Hiligaynon Kapampangan

2.2. "Ang Pambansang Kapulungan ay magsasagawa ng mga hakbangin tungo sa paglinang at paggamit ng pambansang wikang batay sa isa sa umiiral na katutubong mga wika. Samantalang hindi pa itinatadhana ng batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na mga wikang opisyal."

3. Pagpapatibay ng wikang Pilipinas

3.1. Kautusang Pangkagawaran BLG. 81 (Agosto 6, 1987)

3.1.1. Ang alpabetong Pilipino ay binubuo nmg 28 na letra

3.2. Proklamasyong BLG 104 (Hunyo 1997)

3.2.1. Ang buwan ng Agosto taun taon ay magiging buwan ng Wikang Filipino

4. Artikulo XIV, Seksyon 6 - 9 ng Konstitusyon Pebrero 2, 1987

4.1. Seksyon. 7 -Ukol sa mga layunin ng Komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hangga’t walang itinatadhana ang batas, Ingles.

4.2. Seksyon 6 -Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na Wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.

4.3. Sek. 8 - Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila

4.4. Sek. 9 - Dapat magtatag ag Kongreso ng isang Komisyon ng Wikang Pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang mga rehiyon