KÖZÉPKOR-Mahunka Dorci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KÖZÉPKOR-Mahunka Dorci by Mind Map: KÖZÉPKOR-Mahunka Dorci

1. T Á R S A D A L O M

1.1. hierarchikus társadalom

1.2. társadalmi rétegek (arisztokrácia,papság,jobbágyság)

1.3. hűbéri rendszer (embertelen, rabszolgaság helyett jobbágyság)

1.4. k é p

2. V I L Á G N É Z E T

2.1. befejeződik a kanonizáció

2.2. 397. Karthagói zsinat

2.3. Szent Jeromos-Vulgata (első latin nyelvű Biblia fordítás)

2.4. kizárólagossá vált a kereszténység

2.5. minden más vallást és filozófiát eretnekségnek tartottak

2.6. isten földi képviselője az egyház, helytartója a pápa

3. V I L Á G K É P

3.1. Az ember a természet része

3.1.1. mindkettő Isten teremtése

3.1.2. természeti jelenségek~emberi szervezet

3.1.3. metaforikus gondolkozás (fák-hegy hajszálai)

3.2. A fejlődés gondolata ismeretlen

3.2.1. az élet körforgásszerű (ciklusos)

3.2.2. évszakok váltakozása~események ismétlődése

3.2.3. a világ állandó, nem változik

3.3. Kettős világkép

3.3.1. I.Földi

3.3.1.1. -az ember eredendően bűnös

3.3.1.2. -az élet a siralomvölgybe zajlik

3.3.1.3. -tökéletlen, mulandó

3.3.2. II.Égi

3.3.2.1. -az emberek úgy élnek a földön hogy tudják mikor halnak meg

3.3.2.2. -halál után elbírálják az eddigi tetteiket

3.3.2.3. -kárhozat vagy üdvözülés

3.4. Kettős emberkép

3.4.1. II.Anyagi

3.4.1.1. -vágyak, bűnök

3.4.1.2. -aszkézis (önmegtartóztatás)

3.4.2. II.Szellemi

3.4.2.1. Kr.megváltotta a bűntől

3.4.2.2. -egyedül gondolkodó lény, uralkodik a földön, lehetősége van üdvözülésre

3.4.2.3. jóra való törekvés

3.5. A művészet szerepe

3.5.1. a művészek alávetett személyek

3.5.2. egyéniség elrejtése

3.5.3. nem volt érték az eredetiség

3.5.4. rengeteg az anonim

4. S T Í L U S I R Á N Y Z A T O K

4.1. Román stílus

4.1.1. "harcos egyház" stílusa: a hívők biztonságban érezték magukat

4.1.2. templomok, várak

4.1.3. tömör formák, vastag falak

4.1.4. lőrésszerű ablakok, erődszerűség

4.1.5. pl.Jáki templom

4.2. Gótikus stílus

4.2.1. Francia o. jellemző

4.2.2. "diadalmas" egyház stílusa: Isten dicsőségét hirdette

4.2.3. égbe törő, magas tornyok

4.2.4. tiszta, világos, emelkedett

4.2.5. csúcsíves ablakok

4.2.6. festett üvegablakok

4.2.7. pl: Mátyás-templom, párizsi Notre-Dame

4.3. Zene

4.3.1. Georgián ének:

4.3.1.1. I.Gergely pápa nevéből

4.3.1.2. zsoltárdallamok

4.3.1.3. latinul, hangszeres kíséret nélkül, egyszólamú dallamak

4.4. k é p