Fury Theme Upgrade (Turbo 6.3)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fury Theme Upgrade (Turbo 6.3) by Mind Map: Fury Theme Upgrade (Turbo 6.3)

1. Homepage

1.1. Banner

1.2. Trending

1.3. Featured Collection

1.4. Featured products

1.5. Blog Section

1.6. Reviews (Judgme)

2. Product Page

2.1. Tính năng

2.1.1. Hiển thị shipping profile theo tag

2.1.2. Ẩn những option không available (size, color...)

2.1.3. Hiển thị nút sizechart khi có sản phẩm type tương ứng

2.1.4. Tối ưu tốc độ tải Image & Resources (Lazy load?)

2.1.5. Khi chuyển variant thì tự động nhảy về variant đầu tiên nếu không có Variants tương ứng

2.1.6. Notice box

2.1.7. Max Product Image thumbnails: 5

2.1.7.1. Mobile

2.2. Nội dung & UI

2.2.1. Chia mục (Description, Shipping & Refunds, FAQs)

2.2.1.1. Mobile: Dạng dropdown menu

2.2.1.2. Destop: Dạng Tab ngay dưới sản phẩm

2.2.2. Enable / Disable Product Type Thumbnail

2.2.3. Highlight rõ ràng các option được chọn

2.2.4. Add To Cart & Qty

2.3. Reviews

2.3.1. Tư vấn cách trình bày review (cân nhắc dưới thumb sản phẩm - như etsy review)

2.3.2. Desktop Reviews

2.3.3. Mobile reviews

3. Collection Page

3.1. Enable Sort out

3.2. Disable Quick shop

3.3. Breadcrumbs

3.4. Tối ưu không gian trình bày (lề trái phải...)

4. Cart page

4.1. Đưa style về như trang hiện tại

4.2. Tối ưu ảnh hiển thị sản phẩm để nhìn thấy rõ các custom elements

4.2.1. Cho mobile

4.2.2. Cho desktop

4.3. Expanable Item details

4.4. Continue shopping button

4.5. Remove item button

4.6. Off MiniCart

5. App Intergration

5.1. Customily

5.1.1. V1: Switch theme

5.1.2. V2: Speed load & Style

5.1.2.1. Preview Button độc lập

5.1.2.1.1. Style lại

5.1.2.1.2. Không cho chạy Preview khi chưa điền đủ required option

5.1.2.2. Không Auto load Livepreview khi chưa chọn Option

5.1.2.3. Style lại các row, thumbnails.. nếu cần

5.2. JudgeMe

5.3. CustomCat Customized products (Switch to API)

5.4. ShineOn (Switch to API)

5.5. Elevar Tracking

5.6. Klaviyo

5.7. SMSBump

5.8. Recomatic Related Products

5.9. Membership/ Rewards/ Referral

6. Header

6.1. Promotion Bar: bỏ nút [close]

6.2. Search box: Always on

6.3. Top Menu

6.4. Cart Icon

6.5. Login / Sign up

7. Optimization

7.1. Yêu cầu: clean, clear, nhanh, đầy đủ tính năng, mobile friendly

7.2. Page Loading optimize (homepage, collection, product page, kết quả search)

7.3. SEO optimize

7.4. Other style improments

7.5. Style ref: redbubble.com & etsy.com

7.6. Remove Outofsandbox Authentic verification?

7.7. Product grouping by tag

8. Search Result Page

8.1. Enhance Search Result Page

8.1.1. Searchanise

9. Blog

9.1. Blog UI: chia các mục highlight, latest,... phân loại các bài blog. Tương tự như ref