1996. évi LVII. törvény általi korlátozások

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1996. évi LVII. törvény általi korlátozások by Mind Map: 1996. évi LVII. törvény általi korlátozások

1. A tisztességtelen verseny tilalma

1.1. Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül folytatni

1.2. Tilos valótlan tény állításával vagy más módon a versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, veszélyeztetni.

1.3. Tilos valamely terméket vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan módon elkészíteni/árulni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

1.3.1. pl. név, áru, árujelző, kinézet

1.4. Tilos a versenyeztetés - így különösen a versenytárgyalás, a pályáztatás -, az árverés, a tőzsdei ügylet tisztaságát bármilyen módon megsérteni.

2. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma

2.1. Tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket megtéveszteni

2.2. valótlan tényt nem állíthat, vagy valósat sem ferdíthet el.

2.3. tilos az olyan viselkedés, mely során az üzletfél jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre

2.4. Tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása

2.5. Az összehasonlító reklámban

2.5.1. a) kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő áruk hasonlíthatók össze,

2.5.2. b) az összehasonlításnak az áruk lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságára kell vonatkoznia, és - ha az ár is az összehasonlítás tárgyát képezi, akkor e vonatkozásban is - tárgyilagosnak kell lennie,

2.5.3. c) eredetmegjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása kizárólag azonos eredetmegjelölésű termékekre vonatkozhat.

3. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma

3.1. Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás

3.1.1. vételi vagy az eladási árak esetén

3.1.2. erősen vonatkozik az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozására vagy ellenőrzés alatt tartására

3.1.3. beszerzési források felosztására

3.1.4. a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra, az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására

3.1.5. a piacra lépés akadályozására

3.2. tilos a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tételére, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához

3.3. Nem függetlenek az egy vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások, valamint azok a vállalkozások, amelyeket ugyanazok a vállalkozások irányítanak.

4. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma

4.1. tilos az üzleti kapcsolatokban tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni

4.2. tilos a termelést, a forgalmazást vagy a műszaki fejlődést a végső üzletfelek kárára korlátozni

4.3. tilos indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától

4.4. tilos a másik fél gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni

4.5. tilos az árut az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének előidézése céljából, vagy egyébként indokolatlan előny szerzésére, illetve versenyhátrány okozására alkalmas módon a forgalomból indokolatlanul kivonni, illetőleg visszatartani

4.6. tilos az áru szolgáltatását, átvételét más áru szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a szerződéskötést olyan kötelezettségek vállalásától függővé tenni, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához;