Банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах үндэслэл

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах үндэслэл by Mind Map: Банк байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзах үндэслэл

1. 5.1.2.Банкинд хувь нийлүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр, гарал үүслийг нотлох баримт бичиг хангалтгүй буюу банк байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон орлого болох нь нотлогдоогүй;

2. Банкинд хувь нийлүүлэх хөрөнгийг зээл болон зээлтэй адилтган тооцох үүрэг, бусад өр үүсгэх хэлцлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлсэн гэдгийг Монголбанк үзсэн бөгөөд банк байгуулах хүсэлт гаргагч үүнийг эсрэгээр нь нотолж чадаагүй;

3. .Банкны дүрэм нь хууль тогтоомжтой зөрчилдсөн;

4. Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын ажлын туршлага, боловсрол, ур чадвар, ёс зүй, бизнесийн нэр хүнд шаардлага хангахгүй гэж Монголбанк үзсэн;

5. Тухайн банкийг байгуулснаар үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал болон санхүү, банкны салбарын тогтолцооны тогтвортой байдалд сөрөг нөлөөтэй гэж Монголбанк үзсэн;

6. баримт бичгийг бүрэн гүйцэд ирүүлээгүй;

7. .Монголбанкнаас шаардсан мэдээлэл болон тухайн мэдээллийн нотлох баримтыг ирүүлээгүй, нотлох баримтын үндэслэл, тайлбар нь тодорхойгүй, тэдгээрийг тодорхойлох боломжгүй;

8. .Бүрдэл дутуу материалыг буцааснаас хойш 60 (жар) хоногийн дотор холбогдох баримт бичгийг ирүүлээгүй;