SUMBER PENDIDIKAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBER PENDIDIKAN ISLAM by Mind Map: SUMBER PENDIDIKAN ISLAM

1. NAQLI

1.1. ↪ Al-Quran

1.1.1. Bahasa : Berasal dari perkataan qara'a yang bererti mengumpulkan dan menghimpun. Al-quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mana pembacaannya merupakan suatu ibadah.

1.1.2. Istilah : Kalam-kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir (beransur-ansur)

1.1.3. NAMA & SIFAT AL-QURAN

1.1.3.1. Quran

1.1.3.2. Kitab

1.1.3.3. Furqan

1.1.3.4. Zikr

1.1.3.5. Tanzil

1.1.3.6. Nur

1.1.3.7. Huda, Syifa', Rahmah, Mau'izah

1.1.3.8. Mubin

1.1.4. Al-Quran merupakan asas kepada keseluruhan pendidikan.

1.1.5. Matlamat Al-Quran (Nahlawi) : mendidik manusia supaya mengabdikan dirinya kepada Allah s.w.t

1.1.5.1. 1-Mendidik akal supaya berfikir dan mengambil pengiktibaran.

1.1.5.2. 2- Pendidikan akhlak supaya manusia beristiqamah dengannya, tenang serta mengambil petunjuk dengan syariatnya

1.1.5.3. 3- Mendidik hati dan perasaan supaya tunduk hati dan halus perasaannya

1.2. ↪ Hadis

1.2.1. Hadis Nabawi

1.2.1.1. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat.

1.2.2. Hadis Qudsi

1.2.2.1. Hadis oleh Nabi yang disandarkan kepada Allah. Nabi meriwayatkannya bahawa itu adalah kalam Allah. Maka Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dengan lafaz dari Nabi sendiri.

2. AQLI

2.1. Penemuan & Celik Akal Manusia

2.1.1. Dalil yang bersumberkan dari akal (aqli dalam bahasa arab bermaksud

2.1.2. Contoh : Ijmak, Qiyas & pendapat para sahabat dan ulama

2.1.3. Kata 'Aql dalam bahasa Arab (etimologi) mempunyai beberapa erti seperti : -

2.1.3.1. ~ad-diyah (denda) ~al-hikmah (kebijakan) ~husnut tasharruf (tindakan yang baik atau tepat)