मात्रा

Mind map on Hindi matras

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
मात्रा by Mind Map: मात्रा

1. आ - ा

1.1. मामा

1.2. माला

2. इ - ि

2.1. पिता

2.2. मिला

3. ई - ी

3.1. इमली

3.2. कील

4. उ - ुु

4.1. गुलाब

4.2. खुश

5. ऊ - ूू

5.1. फूल

5.2. झूला

6. ऋ - ृ

6.1. कृषक

6.2. मृग

7. ए - ेे

7.1. केला

7.2. मेला

8. ऐ - ैै

8.1. कैसा

8.2. पैसा

9. ओ - ो

9.1. मोर

9.2. बोतल

10. औ - ौ

10.1. कौन

10.2. नौका

11. अं - ंं

11.1. चंदन

11.2. बंदर

12. अः - ः

12.1. अतःः

12.2. प्रातः