คณะกรรมการจังหวัดพังงา พรรคก้าวไกล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คณะกรรมการจังหวัดพังงา พรรคก้าวไกล by Mind Map: คณะกรรมการจังหวัดพังงา พรรคก้าวไกล

1. ภาระกิจระดับอำเภอ

1.1. งานพื้นที่

1.1.1. ตำบล

1.1.1.1. หมูบ้าน/ชุมชน

1.2. งานสมาชิก

1.3. งานกิจกรรม

1.4. อบรมอาชีพ/การเมือง

1.5. หาผู้สมัคร

1.6. แก้ปัญหาในพื้นที่

2. ภาระกิจระดับจังหวัด

2.1. ค้นหาและขยายสมาชิก

2.2. สมาชิกสัมพันธ์

2.3. งานค้นหาผู้สมัคร

2.4. งานประเด็น/เครือข่าย

2.4.1. 1.ทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม้ ชายฝั่งและทะเล

2.4.1.1. คุณ ธนู และบังบ่าว ทับปุด

2.4.2. 2.สายมุสลิม-ศึกษา

2.4.2.1. คุณ ทวี บังอาหมัด

2.4.3. 3.เยาวชน

2.4.4. 4.นักธุรกิจรุ่นใหม่

2.4.4.1. คุณจิน

2.4.5. 5.การเกษตรและท่องเที่ยวชุมชน

2.4.5.1. คุณจุ้ย คุณจอย

2.4.6. 11.งานสภาผู้แทนและกรรมาธิการ

2.4.6.1. ช่างจ้อย

2.4.7. 6.งานช่วยเหลือทางกฏหมายและความเป็นธรรม

2.4.7.1. คุณดุลย์

2.4.8. 7.สิทธิคนพิการและสวัสดิการสังคม

2.4.9. 8.งานท้องถิ่น

2.4.9.1. คุณแอค คุณ นูท คุณปั๊บ

2.4.10. 9.ชาติพันธ์

2.4.10.1. คุณมีน

2.4.11. 10.บทบาทและสิทธิสตรี

2.4.11.1. คุณจอย

2.4.12. 12.แรงงาน

2.5. งานพัฒนาศักยภาพ

2.6. งานระดมทุน

2.7. งานข้อมูล/สื่อ

3. โครงสร้าง/องค์ประกอบ

3.1. ตัวแทนจังหวัด (ตทจ) / สส เขต (ตามกฎหมายกำหนด)

3.2. ที่ปรึกษา ทีมยุทธศาสตร์

3.2.1. นักวิชาการ

3.2.2. ท้องถิ่น

3.2.3. ประเด็นต่างๆ

3.3. เลขานุการ

3.3.1. บัญชี

3.3.2. การเงิน

3.3.3. ธุรการ

3.3.4. ข้อมูล

3.3.5. ทะเบียน

4. หน้าที่และภารกิจ

4.1. ยุทธศาสตร์

4.2. แผนงานและโครงการ

4.3. ระบบติดตามสนับสนุนและประเมินผล