THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM by Mind Map: THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

1. Phương hướng

1.1. Kinh tế

1.2. Giáo dục

1.3. QPAN

1.4. Văn hóa

1.5. Đối ngoại

1.6. Đại đoàn kết dân tộc

1.7. Nhà nước pháp quyền

1.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

2. Đặc trưng, bản chất

2.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.2. Kinh tế phát triển

2.3. Do dân làm chủ

2.4. Văn hóa tiên tiến

2.5. Cuộc sống âm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện

2.6. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau phát triển

2.7. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.8. Hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

3. Thực chất

3.1. Sâu sắc, triệt để

3.2. Bỏ qua TBCN lên CNXH

4. Đặc điểm

4.1. Nông nghiệp lạc hậu

4.2. Vừa trải qua chiến tranh

4.3. Tàn dư chế độ phong kiến

4.4. Thế lực thù địch

4.5. Cách mạng khoa học công nghệ

5. Việt Nam bỏ qua con đường TBCN lên CNXH