Get Started. It's Free
or sign up with your email address
swot by Mind Map: swot

1. จุดอ่อน

2. อุสรรค

3. จุดแข็ง

4. โอกาส

5. เสียสละอุทิศตนในการทำงาน

6. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8. ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆในองค์กร

9. ต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

10. มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

11. เป็นคนที่ใจร้อนและคิดมากเกินไป

12. ความสามารถในการคิดคำนวณ

13. เกรงใจคนอื่นมากเกินไป

14. สภาพเศษรฐกิจชะลอตัว อาจจะหางานที่สร้างความมั่นคงทำยาก

15. การตลาดแข่งขันกันสูง

16. ติดโซเชียล