Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCJOLOGIA by Mind Map: SOCJOLOGIA

1. INNE NAUKI

1.1. PSYCHOLOGIA

2. STATYSTYKA

3. DEMOGRAFIA

4. SOCJOLOG

4.1. OBSERWACJA

4.2. BADANIA SPOŁECZNE

4.2.1. POMIAR

4.2.2. INTRPRETACJA

4.2.3. Glówne cełe

4.2.3.1. Eksploracja

4.2.3.1.1. Ciekawość

4.2.3.1.2. Możlowośći szerszych badań

4.2.3.1.3. Wybór metod do dalszych badań

4.2.3.2. Opis

4.2.3.3. Wyjaśnienie

4.2.4. Badania przekrojowe

4.2.5. Badania dynamiczne

4.2.5.1. Badania trendów

4.2.5.2. Badania kohort

4.2.5.3. Badania panelowe

4.3. METODY

4.3.1. OBSERWACJA

4.3.2. SONDAŻ

4.3.3. ANALIZA DOKUMENTÓW

4.3.4. BIOGRAFIA

4.3.5. WSPOMNIENIA

5. EKSPYREMENT

6. Stawianie pytań

6.1. PYTANIA O STAN FAKTYCZNY

6.2. PYTANIA PORÓWNAWCZE

6.2.1. PYTANIA O STAN FAKTYCZNY

6.3. PYTANIA O ROZWÓJ WYPADKÓW

6.3.1. PYTANIA O STAN FAKTYCZNY

6.3.2. PYTANIA PORÓWNAWCZE

6.3.2.1. PYTANIA O STAN FAKTYCZNY

6.4. PYTANIA TEORYTYCZNE

7. SZUKANIA ODPOWIEDZI

8. SPOLECZEŃSTWO

8.1. PROCESY

8.1.1. CODZIENNE

8.1.2. DEMOGRAFICZNE

8.1.3. HISTORYCZNE

8.2. ZMIANY SPOLECZEŃSTWA

8.2.1. ROZWÓJ KAPITALIZMU

8.2.2. POWSTANIA GOSPODRKI PRZEMYSŁOWO ROLNEJ

8.2.3. Powstanie klasy robotniczej

8.2.4. Nowy styl życia i więzi społecznych

8.2.5. Zjawiska alienacji i anomii

8.2.6. Industrializacja

8.2.7. Urbanizacja

8.3. Współczesne społeczeństwo tworzą

8.3.1. Praca

8.3.2. Sen

8.3.3. Zabawa

8.4. Formy kontroli społecznej

8.4.1. Przemoc fizyczna i jej demonstracja

8.4.2. Rozmowa

8.4.3. Współczesne środki ekonomiczne.

8.4.4. Zastraszenie, perswazja, pogarda, plotka, presja

8.4.5. Manipulowanie

8.4.6. Wykluczenie i ostracyzm

8.4.7. Sankcje

9. Dziedziny socjologii

9.1. Makrosocjologia

9.2. Mikrosocjologia

10. Orientacja badawcza

10.1. Socjologię fenomenologiczną

10.2. Socjologię historyczną

10.3. Socjologię krytyczną

10.4. Socjologię matematyczną

11. Grupy

11.1. Grupy pierwotne

11.1.1. Rodzina

11.1.2. Rodzice

11.1.3. Dzieci

11.1.4. Rodzeństwo

11.2. Grupy wtórne

11.2.1. Sekcja sportowa

11.2.2. Zwspól muzyczny

11.2.3. Akademik

11.2.4. Towarzystwo klubowe

11.3. Grupy pośrednie

11.3.1. Uniwersytet

11.3.2. WSB

11.3.3. Własna firma

11.4. Główne cechy grup

11.4.1. Struktura

11.4.2. Interacja

11.4.3. Tożsamość

11.4.4. Wspólne zainteresowanie

11.5. Grupy odniesienia

11.5.1. Hierarchia potrzeb

11.5.1.1. Potrzeba samorealizacji

11.5.1.2. Potrzeby estetyczne

11.5.1.3. Potrzeby poznawcze

11.5.1.4. Potrzeba szacunku

11.5.1.5. Potrzeba przynależności i miłości

11.5.1.6. Potrzeba bezpieczeństwa

11.5.1.7. Potrzeby fizjologiczne

12. Wytwory społeczne

12.1. Zbiory przedmiotów tej samej klasy

12.2. Przedmioty

12.3. Interakcje społeczne Instytucje

12.4. Inne interakcje społeczne

13. Plan projektu badawczego

13.1. Okreśłenia celu badań

13.2. Konceptualizacja

13.3. Wybór metody badawczej

13.4. Operacjonalizacja

13.5. Dobór próby

13.6. Przetworzenia danych

13.7. Analiza danych

14. Szczególne zainteresowańia badawcze

14.1. Eksplozja demograficzna

14.2. Spadek płodności

14.3. Starzenie się ludności

14.4. Nadumieralności mężczyzn

14.5. Rozwody jako problem społeczny i kulturowy