Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị by Mind Map: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

1. Dạng 1

1.1. Bước 1: Tìm 1 phần trong các phần bằng nhau

1.2. Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau

2. Dạng 2

2.1. Bước 1: Tìm 1 phần trong các phần bằng nhau.

2.2. Bước 2: Tìm số phần bằng nhau của 1 giá trị.