Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

บทที่ 1 พลวัตธุรกิจ และเศรษฐกิจ by Mind Map: บทที่ 1 พลวัตธุรกิจ และเศรษฐกิจ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

บทที่ 1 พลวัตธุรกิจ และเศรษฐกิจ

ระบบประกอบการค้าเสรี(4)

บุคคลมีสิทธิ์เป็นเข้าของทรัพย์สิน

สามารถสร้างกำไร และใช้จ่ายกำไรตามต้องการ

เลือกแนวทางการดำเนินธุรกิจได้

เลือกอาชีพ ที่อยู่ สินค้า บริการ

ความรู้พื้นฐาน

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์

ความรู้เบื้องต้นเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์

ระบบเศรฐกิจ(4)

บุคคลและกิจกรรม

เป้าหมาย

กำไร

แรงผลักดัน อุปสงค์อุปทาน

อุปสงค์ อุปทาน => ราคาดุลยภาพ

ลักษณะของการแข่งขัน (4)

วัฏจักรเศรษฐกิจ และการวัดสภาพเศรฐกิจ

เศรฐกิจขยายตัว (economic expansion)

เศรษฐกิจหดตัว (economic contraction)

การวัดสภาพเศรษฐกิจ

New node