การปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน by Mind Map: การปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน

1. การเสียสละต่อส่วนรวมเป็นคุณธรรมที่ช่วยใน การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม

2. ทำตามกฏของชุมชนอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอเพื่อความสงบสุข

3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

3.1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะ เวลาในการใช้ให้ยาวนาน

4. รักษาสุขลักษณะของชุมชน

5. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน

5.1. เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้อง การและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีมาก จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ

6. เคารพและปฏิบัติตาม กฏระเบียบและข้อบังคับ

7. ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณบ้าน

7.1. บริเวณบ้านสิ่งแวดล้อมชุมชนไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลง ในแม่น้ำล้าคลองหรือสนามเด็กเล่น

8. ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ

8.1. นำความรู้และความสามารถ พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

9. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

9.1. วัฒนธรรมไทยเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของคนในสังคม ไทยทั้งยังเป็นเครื่องวัดความเจริญาหรือความเสื่อมของสังคม

10. การป้องกันภัยในชุมชน

10.1. ช่วยกันสังเกต สอดส่อง และรักษาความปลอดภัย ช่วยกันโดยการนำมาแจ้ง