Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Årsplan 2012/2013 biologi/geografi årgang 2005 by Mind Map: Årsplan 2012/2013 biologi/geografi årgang 2005
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Årsplan 2012/2013 biologi/geografi årgang 2005

Lost - at bruge, læse og lave kort

Kende til de vigtige signaturforklaringer og begreber til forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling. Anvende globus, kort - herunder digitale kort og satelitbilleder - samt elektroniske data som et arbejdsredskab til at skabe overblik og sammenhæng.

uge 33-35

Jordens vejr - vejr, klima, og plantebælter - og dyrs tilpasning

Beskrive vigtige forhold ved vejr, klima og klimaforandringer på Jorden. Anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge af fænomener der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtughed, gnidningselektricitet og vindhastighed. Foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer. Sætte det globale vindsystem, det globale vandkredsløb og Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter ind i sammenhænge. Anvende viden om klima og klimaændringer til forklaring af vejr og vejrændringer, fastlands- og kystklima. Beskrive Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser. Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur. Sammenligne væsentlige forhold i udvalgte danske og udenlandske økosystemer. Læse og forstå informationer i faglige tekster. Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i forskellige biotoper og i laboratoriet. Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold. Præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog. Forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser.      

uge 43-48

Vindblæst og vandskabt - hvordan Danmark blev til

Give eksempler på is, vands og vinds erosion-, transport-, og aflejringsformer og deres betydning for landskabets udformning. Kende til dannelse af det danske istidslandskab, og anvende enkle begreber til at beskrive landskabsformer, herunder hævet havbund, smeltevandsslette, moræne- og dødislandskaber. Kende til forekomst og udnyttelse af råstoffer i Danmark og andre regioner. Forklare landskabsdannelser i Danmark og andre steder i verden.

uge 49-51

Fra land til by - bosætning

Kende til de globale befolknings tilvækst og fordeling. Kende til fordeling af verdens storbyer. Kende til urbanisering og byers opbygning og funktion i Danmark og andre industrilande. Foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder trafiktælling, infrastruktur, bykartering og bosætningsmønstre.

uge 1-4

Det er bare vand - vands kredsløb, vand og liv

Sætte det globale vindsystem, det globale vandkredsløb og Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter ind i sammenhænge. Analysere og forklare hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på kloden. Anvende viden om, landskab, klima, jordbund og vand til forståelse af de forskellige måder, mennesker bor på rundt i verden. Kende til overfladevand og dets betydning for rent drikkevand i andre dele af verden. Give eksempler på naturgeografiske mønstre,, kredsløb, og sammenhænge på regionalt og globalt plan. Beskrive hvordan is, vand og vind kan forme landskaber. Beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne. Vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundets udnyttelse af naturgrundlaget. Give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forhold. Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber omderes livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer (fællesmed fysik/kemi) Beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i naturen (fællesmed fysik/kemi og geografi) Give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed Læse og forstå informationer i faglige tekster. Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i forskellige biotoper og i laboratoriet. Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold. Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling Give eksempler på, hvordan biologisk viden bliver til gennem eksperimenter, systematiske undersøgelser og tolkning af data Præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog. Forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser.      

uge 14-19

Den livgivende jord - mineraler, humus og kulstof i kredsløb med dyr og planter

Anvende viden om, landskab, klima, jordbund og vand til forståelse af de forskellige måder, mennesker bor på rundt i verden. Vurdere anvendelse af naturgrundlaget, i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlaget. Beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne. Give eksempler på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget set i sammenhæng med bæredygtighed. Vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundets udnyttelse af naturgrundlaget. Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber omderes livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse Beskrive udvalgte danske organismer og deres systematiske tilhørsforhold, bl.a. i kategorier af leddyr, bløddyr og hvirveldyr samt frøplanter og sporeplanter Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur. Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer (fællesmed fysik/kemi) Beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i naturen (fællesmed fysik/kemi og geografi) Give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed Give eksempler og forklaringer på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene (fælles med geografi) Forklare fødevareproduktion i relation til biologiske processer og principper

uge 21-25

Dyrenes verden - tilpasning og forskellighed

Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber om deres livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse. Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur. Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer. Beskrive funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem. Læse og forstå informationer i faglige tekster. Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i forskellige biotoper og i laboratoriet. Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold. Kende eksempler på naturhistoriske fortællinger, som har udvidet menneskets erkendelse. Præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog. Forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser.

uge 36-39

Forandring i kroppen - puberteten

Kende funktionen af ukønnet og kønnet formering på celle- og organismeniveau, herunder menneskets forplantning. Kende nerve- og hormonsystemet samt deres funktion. Læse og forstå informationer i faglige tekster. Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold. Forstå og forholde sig til sociale og samfundsmæssige påvirkninger af identitet, kønsroller og seksualitet, herunder betydningen af kulturelle normer, medier og venner. Gøre rede for, hvordan følelser og kærlighed har betydning for sundhed, seksualitet og familieliv. Diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås

uge 5-7

Seje planter med stærke rødder - planter fanger solens energi

Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber om deres livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelsen. Beskrive Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser. Give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur. Kende levende cellers bygning og funktion. Forklare forskellen mellem dyre- og planteceller, såvel i flercellede som encellede organismer. Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer. Beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i naturen. Forklare fødevareproduktion i relation til biologiske processer og principper. Kende forskellige typer af bioteknologi. Formulere relevante spørgsmål og hypoteser. Læse og forstå informationer i faglige tekster. Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i forskellige biotoper og i laboratoriet. Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold. Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling Præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog. Forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser. Formulere relevante spørgsmål og hypoteser. Læse og forstå informationer i faglige tekster. Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i forskellige biotoper og i laboratoriet. Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold. Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling. Forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser.

uge 9-10

Tiltrækning i naturen - formering hos planter og dyr

Kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber omderes livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse. Kende funktionen af ukønnet og kønnet formering på celle- og organismeniveau, herunder menneskets forplantning. Læse og forstå informationer i faglige tekster. Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold. Præcisere biologiske erkendelser og sammenhænge ved brug af relevant fagsprog.

uge 11-12