Competencias básicas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Competencias básicas by Mind Map: Competencias básicas

1. Específicas

1.1. Científica: metodoloxía científica

1.2. Matemática: rigor conceptual

1.3. Artística: diferentes maneiras de mirar e interpretar a realidade

1.4. Lingüística: precisión na linguaxe

2. Transversais

2.1. Autonomía persoal: clase de persoa que demanda a sociedade do coñecemento: autónoma, coñecedora das súas posibilidades e límites, autoconcepto, autoestima, creatividade, espírito emprendedor.

2.2. Aprender a aprender: gusto por aprender ao longo da súa vida

2.3. Cidadá: favorece a cohesión social, adhesión a principios democráticos, á construción do tecido social.

2.4. Digital: moi relacionada cos modos de facer actuais de áreas e materias, con aprender a aprender.