Микро эдийн засаг

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Микро эдийн засаг by Mind Map: Микро эдийн засаг

1. Эдийн засгийн тогтолцоо

1.1. Захиргаадалтын (төвлөрсөн төлөвлөгөөт)

1.2. Уламжлалт

1.3. Чөлөөт

1.4. Холимог

2. Зах зээлийг өрсөлдөөний байдлаар нь

2.1. Төгс өрсөлдөөнт

2.2. Төгс бус өрсөлдөөнт

2.2.1. Монополь

2.2.2. Олигополь

2.2.3. Монопольт өрсөлдөөн

3. Хэрэгцээ

3.1. Материаллаг хэрэгцээ

3.2. Оюун санааны хэрэгцээ

3.3. Анхдагч

3.4. Хоёрдогч

3.5. Хувийн хэрэгцээ

3.6. Бүлгийн хэрэгцээ

3.7. Нийгмийн хэрэгцээ

3.8. Соёлын хэрэгцээ

4. Өрсөлдөөн

4.1. Борлуулалтын өрсөлдөөн

4.2. Үнийн өрсөлдөөн

4.3. Технологийн өрсөлдөөн

4.4. Эрэлтийг бий болгох чадварын өрсөлдөөн

5. Ашиг ба Зардал

5.1. Нийт орлого

5.1.1. Үр ашиг

5.1.2. Зардал

6. Эрэлт ба Нийлүүлэлт

6.1. Э<Н Илүүдэл

6.2. Э>Н Хомсдол

6.3. Э=Н Тэнцэл

7. Эдийн засгийн үндсэн асуудал :

7.1. Юуг үйлдвэрлэх вэ ?

7.2. Яаж үйлдвэрлэх вэ ?

7.3. Хэнд зориулж үйлдвэрлэх вэ ?