Phong trào dân chủ 1936 1939

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phong trào dân chủ 1936 1939 by Mind Map: Phong trào dân chủ  1936 1939

1. Nguyên nhân

1.1. Tình hình Thế giới

1.1.1. Những năm 30 của thế kỉ XX, Đức, Italy, Nhật Bản do phát xít cầm quyền ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị cho chiến tranh thế giới

1.1.2. 7/1935, Đại hội lần thứ VII - Quốc Tế Cộng Sản:

1.1.2.1. Chủ nghĩa Phát xít là kẻ thù chung

1.1.2.2. Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống CN phát xít

1.1.2.3. Mục tiêu: đấu tranh giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi

1.1.2.4. Lê Hồng Phong đại diện Đảng Cộng Sản Đông Dương tham dự

1.1.3. 6/1936, Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành chính sách tiến bộ ở thuộc địa

1.2. Tình hình trong nước

1.2.1. Về chính trị

1.2.1.1. Đối với Đông Dương, Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình, cử Toàn quyền mới, ân xá tù chính trị, nới rộng quyền tự do báo trị

1.2.1.2. Nhiều đảng phái chính trị tranh giành sức ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân, nhưng chỉ có Đảng Cộng Sản Đông Dương là đảng mạnh nhất, có tổ chức chính sách chủ trương chặt chẽ, rõ ràng

1.2.2. Về kinh tế

1.2.2.1. Sau khủng hoảng kinh tế thế giới, Pháp tăng cường "khai thác" thuộc địa để bù tổn thất ở "chính quốc"

1.2.3. Về nông nghiệp

1.2.3.1. Tư sản Pháp chiếm đoạt ruộng đất, độc canh cây lúa, trồng cây cao su, đay, gai, bông,...

1.2.3.2. ⅔ nông dân không có ruộng đất hoặc chỉ có rất ít ruộng

1.2.4. Về công nghiệp

1.2.4.1. Đẩy mạnh khai thác hầm mỏ

1.2.4.2. Sản lượng các ngành dệt, xi măng, chế cất rượu tăng

1.2.4.3. Các ngành điện, nước, cơ khí, đường, giấy, diêm,... giảm

1.2.5. Về thương nghiệp

1.2.5.1. Chính quyền thực dân độc quyền về xuất nhập khẩu, bán rượu, thuốc phiện, muối.

1.2.6. Những năm 1936 đến 1939,kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển nhưng vẫn lạc hậu và phụ thuộc kinh tế Pháp

1.2.7. Về xã hội

1.2.7.1. Đời sống nhân dân khó khăn, bị chèn ép, nặng thuế khóa, sinh hoạt phí đắt đỏ

1.2.7.1.1. Hăng hái tham gia đấu tranh đòi cơm áo tự do dưới sự lãnh đạo của ĐCS Đông Dương

2. Chủ trương của Đảng trong những năm 1936 – 1939

2.1. 7 năm 1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương dựa trên Nghị quyết Đại hội số 7 của Quốc tế Cộng sản đã đề ra đường lối và những phương pháp đấu tranh:

2.1.1. Nhiệm vụ của chiến lược cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là nhằm chống đế quốc và phong kiến.

2.1.2. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh. Và đòi tự do, dân sinh, dân chủ, hòa bình.

2.1.3. Phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 đến 1939 là: Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

2.1.4. Chủ trương của phong trào dân chủ 1936 đến 1939: Thành lập Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương. Tháng 3 năm 1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.

3. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu

3.1. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

3.1.1. Phong trào Đông Dương Đại hội

3.1.1.1. Qua phong trào dân chủ 1936 đến 1939, đông đảo quần chúng đã được giác ngộ, đoàn kết và đấu tranh đòi quyền sống. Đảng ta đã thu được một số kinh nghiệm về việc phát động và lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

3.2. Đấu tranh nghị trường – hình thức đấu tranh mới của Đảng

3.2.1. Đảng đã đưa người của Mặt trận Dân Chủ Đông Dương ra ứng cử vào Viện dân biểu Bắc kỳ, Trung kỳ, Hội đồng quản hạt Nam kỳ….

3.2.2. Với mục tiêu là nhằm mở rộng lực lượng Mặt trận dân chủ. Và để vạch trần chính sách phản động của thực dân, tay sai. Từ đó bênh vực, bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

3.3. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

3.3.1. Từ năm 1937, báo chí công khai của Đảng bằng tiếng Việt là Tin Tức, Đời Nay, Phổ Thông, Dân Chúng… Trở thành mũi xung kích trong cuộc vận động dân chủ, dân sinh.

3.3.2. Nhiều sách chính trị – lý luận được xuất bản công khai hoặc đưa về từ Pháp. Những tác phẩm văn học hiện thực phê phán được ra đời như: Bước đường cùng, Tắt đèn, Số đỏ ,thơ cách mạng, kịch Đời cô Lựu…

3.3.3. Vào cuối năm 1937, Đảng ta phát động phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ. Nhằm giúp quần chúng đọc được sách báo, nâng cao sự hiểu biết của mình về chính trị và cách mạng.

3.3.4. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực báo chí đã thu được kết quả to lớn  về văn hóa – tư tưởng. Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã được giác ngộ về con đường cách mạng.

4. Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939

4.1. Phong trào dân chủ 1936 đến 1939 là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

4.2. Phong trào này buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

4.3. Quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị, trở thành lực hùng hậu của cách mạng.

4.4. Các cán bộ được tập hợp và tích lũy, trưởng thành từ những bài học kinh nghiệm.

4.5. Phong trào dân chủ 1936 đến 1939 còn là một cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

4.6. Nhân dân được giác ngộ về chính trị và trở thành lực hùng hậu của cách mạng

5. Bài học từ phong trào dân chủ 1936 – 1939

5.1. Bài học về việc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

5.1.1. Rút ra được sự khác nhau từ tình hình quốc tế và trong nước, từ đó điều chỉnh sách lược hợp lý.

5.2. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh hợp pháp và công khai.

5.3. Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng với các đảng phái phản động khác.

5.4. Đây là một cuộc diễn tập chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

5.5. Đảng ta nhận thấy được những hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc…

5.6. Chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1936 đến 1939 chỉ có tính chất sách lược nhưng vẫn kịp thời và phù hợp với tình hình. Tất cả đã tạo ra cao trào đấu tranh vô cùng sôi nổi. Từ đó chứng tỏ được Đảng ta đã ngày một trưởng thành. Và có khả năng đối phó với mọi tình huống, đưa cách mạng ngày một lớn mạnh.