อัตลักษณ์พื้นฐาน : กรอบความคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาลักลักษณ์ (พื้นถิ่น) ในบริบทของสังคมไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อัตลักษณ์พื้นฐาน : กรอบความคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาลักลักษณ์ (พื้นถิ่น) ในบริบทของสังคมไทย by Mind Map: อัตลักษณ์พื้นฐาน : กรอบความคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาลักลักษณ์ (พื้นถิ่น) ในบริบทของสังคมไทย

1. อัตลักษณ์

1.1. คามหมาย

1.1.1. เป็นการนิยามและนำเสนอตัวตน

1.1.1.1. Essentialism(แก่นสารของตัวตน)

1.1.1.1.1. เป็นการดึงเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ถูกเก็บไว้ออกมาเพื่อบ่งบอกถึงตัวตน

1.1.1.2. Circuit of Culture(วงจรของวัฒนธรรม)

1.1.1.2.1. เป็นการนำเอาวัฒนธนชรรมเข้ามาในประเทศและมีการทำสืบต่อกันมาในทุกปี

1.1.1.3. Production of Identity(การสร้างที่ไม่ตายตัว)

1.1.1.3.1. เป็นการสร้างสิ่งใหม่ที่มีการเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

1.1.1.4. Identity and reppresentation (การสร้างตัวตนตามที่อยากแสดงออกเพื่อกำหนดตัวตน)

1.1.1.4.1. เป็นการสร้างตัวตนที่จะแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเป็นเช่นไร ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

1.1.2. จิตสำนึกของมนุษย์

1.1.2.1. เกิดจากการปลูกฝังความคิดในเชิงบวกต่อสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ยังเด็ก

1.1.3. กาปรียาบ์ความแตกต่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

1.1.3.1. เกิดจากการสังเกต การสอบถาม และการหาข้อมูล

1.1.4. การสร้างตัวตนของแต่ละกลุ่มบุคคล

1.1.4.1. เป็นการนำเอาอัตลักษณ์มาบ่งบอกถึงตัวตนที่ถูกซ่อนไว้ออกมานำเสนอผ่านหลากหลายแง่มุม

1.1.4.1.1. การแต่งนิยาย

1.1.4.1.2. ละครโทรทัศน์

1.1.4.1.3. ภาพยนต์

1.1.4.1.4. เพลง

1.2. องค์ประกอบ

1.2.1. Different(ความแตกต่าง)

1.2.2. Otherness(ความเป็นอื่น)

1.2.3. Self/Selfhood

1.2.4. Subjectivity

1.2.5. Self-awareness(การสำนึกถึงตัวตนของตนเอง)

1.2.6. Cultural Identity (อัตลักษณ์ของวัฒนธรรม)

1.2.7. Sterectype(รูปแบบตายตัวของการนิยามตัวตนของกลุ่มคน)

1.2.8. Binary opposition(การเปรียบเทียบคู่ตรงข้าม)

1.3. ลักษณะ

1.3.1. เป็นปัจเจก

1.3.1.1. เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล

1.3.2. มีมิติของวัฒนธรรม

1.3.3. มีจิตสำนึกของกลุ่มคน

2. พื้นถิ่น

2.1. ท้องถิ่น(Local)

2.1.1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่น

2.2. ท้องถิ่นนิยม(Localism)

2.2.1. เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของตัวตนผ่านการแสดงออกทางวาทกรรม

2.2.2. เป็นการแสดงถึงการตอบโต้ของชุมชนท้องถิ่นกับกระแสโลกาภิวัฒน์

3. กรอบคิดทฤษฎี/วิธีวิทยา

3.1. การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับวิธีการของหลักการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลชุดใหม่

3.2. วรรณกรรมท้องถิ่น

3.2.1. สามารถทนำเอาทฤษฎีเข้ามามองได้ขึ้นอยู่กับการมองลงมาในมิติใด

3.2.1.1. การมองผ่านวัฒนธรรม

3.2.1.2. การมองผ่านวรรณกรรม

4. บริบทสังคมไทยร่วมสมัย

4.1. ความเป็นมาของชาติ เชื้อชาติ และศูนย์กลางของประเทศ

4.2. การพัฒนาประเทศ

4.2.1. การปกครอง ระบบการคมนาคม การเข้าถึงของแสงสว่าง และระบบชลประทาน

4.3. วาทกรรมการพัฒนา(เมือง & ชนบท)

4.3.1. การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ห่างไกล จนทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นทางสังคม

4.4. ชนบท (ท้องถิ่น เหนือ กลาง อีสาน ใต้)

4.4.1. แบ่งตามภูมิประเทศที่มีการอยู่อาศัยของกลุ่มคน แต่แฝงไปด้วยความหลากหลายของอัตลักษณ์

4.5. ท้องถิ่นกับแนวคิด"อาณานิคมภายใน"

4.5.1. Colonial System (ระบบอาณานิคม)

4.5.1.1. กล่าวถึงการล่าอาณานิคม และประเทศที่เป็นเมืองขึ้น ที่ถูกกลืนอัตลักษณ์ของตนเนื่องจากการตกเป็นเมืองขึ้นที่ยาวนาน

4.5.2. Hegemony(การครอบงำ)

4.5.2.1. เป็นการครอบงำทางด้านความคิดไปจนถึงมิติทางวัฒนธรรมผ่านทางการศึกษา

4.5.3. Otherness(ชุดความคิด)

4.5.3.1. เป็นุดความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่แฝงไปด้วยการครอบงำทางความคิด

4.5.4. Marginal

4.5.5. การต่อต้าน ตอบโต้ ต่อรอง ประณีประนอมกัน ทางด้านการแสดงตัวตน

4.5.6. บริบทภายในของสังคมท้องถิ่น

4.5.7. ประวัติศาสตร์ทางการเมือง ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม

4.5.8. การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น

4.5.8.1. ผ่านการเขียนของนักเขียนวาทกรรมท้องถิ่นเพื่อยืนยันตัวตนทางด้านความคิด วัฒนธรรม การเป็นอยู่ของกลุ่มบุคคล