Hồng cầu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hồng cầu by Mind Map: Hồng cầu

1. Vận chuyển O2

1.1. Hb + O2 <=> HbO2

1.2. Phổi: phân áp O2 cao => thuận => 1 Hb + 4 O2

1.3. Mô: phân áp O2 thấp => nghịch => HbO2 phân ly

1.4. 1g Hb + 1,34 ml O2

2. Cấu tạo

2.1. Màng: Mang KN nhóm máu

2.2. Bào tương: chứa Hb, K+, G6-PD, pyruvat kinase, carbonic anhydrase

2.3. Sau 1 thời gian sẽ già cỗi và bị phá hủy

3. Vân chuyển CO2

3.1. Hb + CO2 <=> HbCO2

3.2. Mô: phân áp CO2 cao => thuận

3.3. Phổi: phân áp CO2 thấp => nghịch => HbCO2 phân ly

3.4. chỉ có 20% CO2 được máu vận chuyển dưới dạng kết hợp với Hb