ความรู้ที่ได้จาการเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ที่ได้จาการเรียน by Mind Map: ความรู้ที่ได้จาการเรียน

1. สามารถนำไปใช้ได้จริง

2. ได้รู้จักการวางแผนในการทำไง

3. ทำให้เรารู้แผนผังและโครงการสร้างของร้าน

4. การเข้าใจลูกค้า

5. รุ้จักการบริหารคน

6. ทำให้เรามองเห็นปัญหาต่างภายในร้านและนอกร้าน

7. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

8. การแก้ปัญหาของเพื่อนร่วมงาน

9. ปัญหาของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาของลุกค้า

10. รู้จักการบริการ