CÔNG VỤ - CÔNG CHỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÔNG VỤ - CÔNG CHỨC by Mind Map: CÔNG VỤ -  CÔNG CHỨC

1. Chương 1. Khái quát về công vụ, công chức

1.1. Quan niệm về công vụ, công chức

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển chế độ công vụ

1.2.1. Giai đoạn nhà nước chủ nô, phong kiến

1.2.2. Giai đoạn nhà nước tư sản

1.2.3. Giai đoạn nhà nước xã hội chủ nghĩa

1.3. Quan niệm về công chức và đặc điểm công chức

1.4. Mô hình công vụ, công chức của một số nước trên thế giới

1.4.1. Mô hình chức nghiệp

1.4.2. Mô hình việc làm

1.4.3. Mô hình hỗn hợp

2. Chương 2. Pháp luật Việt Nam về công vụ

2.1. Khái niệm và đặc điểm

2.2. Lịch sử hình thành và phát triển

2.2.1. Giai đoạn trước năm 1975

2.2.2. Giai đoạn từ 1945 - 1954

2.2.3. Giai đoạn từ 1954 - 1975

2.2.4. Giai đoạn từ 1975 - trước 2008

2.2.5. Giai đoạn từ 2008 đến nay

2.3. Nguyên tắc của hoạt động công vụ

2.3.1. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật

2.3.2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

2.3.3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

2.3.4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả

2.3.5. Bảo đảm thứ bật hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

2.4. Cải cách chế độ công vụ

2.4.1. Mục tiêu

2.4.2. Quan điểm

2.4.3. Nội dung

3. Chương 3. Pháp luật Việt Nam về công chức

3.1. Lịch sử hình thành và phát triển

3.1.1. Giai đoạn 1945 - trước 1998

3.1.2. Gai đoạn 1998 - trước 2003

3.1.3. Giai đoạn 2003 - trước 2008

3.1.4. Giai đoạn 2008 đến nay

3.2. Khái niệm và phân loại công chức

3.3. Đơn vị pháp lý của công chức

3.3.1. Nghĩa vụ của công chức

3.3.2. Quyền của công chức

3.3.3. Những việc công chức không được làm

3.4. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với công chức

3.4.1. Tuyển dụng

3.4.2. Đào tạo, bồi dưỡng

3.4.3. Đánh giá

3.4.4. Điều động, luân chuyển, biệt phải

3.4.5. Từ chức, miễn nhiệm

3.5. Khen thưởng đối với công chức

3.6. Trách nhiệm pháp lý đối với công chức

4. Chương 4. Đạo đức công vụ

4.1. Một số vấn đề cơ bản về đạo đức

4.1.1. Quan niệm

4.1.2. Chức năng

4.1.3. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật

4.2. Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức

4.2.1. Quan niệm về đạo đức CBCC

4.2.2. Quá trình hình thành đạo đức công vụ

4.2.3. Các yếu tố cấu thành đạo đức công vụ

4.2.4. Đạo đức xã hội của công chức

4.3. Pháp luật Việt Nam về đạo đức công vụ

4.4. Pháp luật về đạo đức công vụ của một số nước trên thế giới