Lãnh đạo xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1975

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lãnh đạo xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1975 by Mind Map: Lãnh đạo xây dựng bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1975

1. 1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945-1946.

1.1. Tình hình Việt Nam sau Cách Mạng Tháng Tám:

1.1.1. Sau khi tuyên bố độc lập, Việc Nam bước sang chặng đường mới vơi nhiều thuận lợi và khó khăn.

1.1.2. Tháng 9/ 1945, 2 vạn quân Anh-Ấn đổ bộ vào Sài Gòn làm nhiệm vụ giải áp quân đội Nhật thua trận ở phía Nam Việt Nam.

1.1.3. Ở vĩ tuyến 16, thỏa thuận hiệp ước Potsdam, hơn 20 vạn quân đội Tượng Giới Thạch vượt biên giới kéo vào Việt Nam dưới sự bảo trợ và ủng hộ của Mỹ.

1.2. Xây dựng chế độ mới và chính quyền cách mạng:

1.2.1. Ngày 25-11-1945: Ban chấp hành Trung ương Đảng ra mắt chỉ thị “Kháng Chiến Kiến Quốc”, nội dung: xác định kẻ thù, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ.

1.2.2. Về chính trị: độc lập quy tắc định dạng

1.2.3. Về ngoại giao:

1.2.3.1. + Đối với Tàu: ”Hoa-Việt thân thiện”

1.2.3.2. + Đối đầu với Pháp: "Độc lập về chính trị, nhân về kinh tế"

1.2.4. Về tuyên truyền: kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược

1.2.5. Khẩn trương dựng, cố định chính quyền cách mạng:

1.2.5.1. + Khẳng định địa chỉ lý do của Nhà nước Việt Nam.

1.2.5.2. + Ngày 02-03-1946; lập ra Chính phủ chính thức và Ban dự thảo Hiến Pháp do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

1.2.5.3. + Ngày 09-11-1946; bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc Hội thông tin.

1.3. Tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp hàng hóa ở Nam Bô, đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng không trẻ:

1.3.1. Đêm 22 rạng ngày 23/9/1945, Pháp đã nổ súng gây đánh chiếm SG- chợ lớn.

1.3.2. Ngày 28-02-1946, Pháp kí Hiệp ước Trùng Khánh (Hiệp ước Hoa-Pháp) với Trung Quốc thoả hiệp để Pháp đưa quân ra Bắc vĩ tuyến 16 làm nhiệm vụ giải quyết quân đội Nhật Bản thay thế 20 vạn quân Tưởng rút về nước.

1.3.3. 3/3/1946 tạm thời thực hiện chủ trương “giải hòa với Pháp”.

1.3.4. 6/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ với thực dân pháp, nội dung:

1.3.4.1. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc tự do.

1.3.4.2. Việt Nam đồng ý kiến ​​cho quân đội Pháp ra miền Bắc thay thế cho 20 vạn quân Tưởng rút về nước và sẽ rút dần trong thời hạn 5 năm.

1.3.4.3. Hai bên tiếp tục đàm luận để giải quyết mối quan hệ Việt-Pháp.

1.3.5. Suốt năm 1946 Đảng thực hiện chính sách ở đâu tranh Ngoại giao với Pháp ở cả các trận đấu trong nước và nước ngoài để giữ độc lập.

2. 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp hàng hóa và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946-1950.

3. 3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ đến thắng lợi từ 1951-1954.

4. 4. Ý nghĩa