Ажлын баг

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ажлын баг by Mind Map: Ажлын баг

1. Багийн төрлүүд

1.1. Менежерээр удирдуулсан баг

1.2. Өөрийгөө удирдах баг

1.3. функциональ багууд

1.4. Виртуал баг

2. Багийг үр дүнтэй байлгах хүчин зүйлс

2.1. Багийн гишүүдийн хоорондын хамаарал

2.2. Итгэлцэл ба дэмжлэг

2.3. Ганцаарчилсан тоглолтгүй байх

2.4. Багийн гишүүд нь бүүстэр болох

2.5. Багийн гишүүн байгаадаа баяртай байх

2.6. Манлайлагч ээлжилдэг байх

3. Багийн харилцаа

3.1. Эмпати

3.2. Хэлэхээсээ өмнө бодох

3.3. Ойлгомжтой

3.4. Товч

3.5. Тодорхой байх

3.6. Цагаа олсон байх

4. Багийн хөгжлийн үе шат

4.1. Баг бүрэлдэх шат

4.2. Зөрчлийн үе шат

4.3. Баг төлөвших үе шат

4.4. Гүйцэтгэлийн үе шат

5. Бүлгийн нягтрал

5.1. Хэмжээ

5.2. Ижил төстэй байдал

5.3. Амжилт

5.4. Онцлог байдал

5.5. Өрсөлдөөн

6. Баг үр дүнтэй байх үед

6.1. Гишүүд хараат бус

6.2. Ажлын сэтгэл ханамж

6.3. Тэнцвэртэй үүрэг хариуцлага

6.4. Нөхөрсөг уур амьсгал

6.5. Хувь хүний хөгжил

7. Бүтэлгүйтлийн шалтгаанууд

7.1. Хамтран ажиллах хүсэлгүй байх

7.2. менежерийн дэмжлэг дутмаг байх

8. Багийг бүтээх

8.1. Үйл ажиллагаа

8.2. Дасгал сургуулилт

8.3. Ажлаас гадуурхи арга хэмжээ

8.4. туршлага солилцох

9. Харилцааны хэлбэр

9.1. Аман

9.2. Аман бус (гар барих, биеийн хэл, нүдний харц, хүрэх)

9.3. Бичгийн харилцаа

10. Хэрхэн багийн сайн гишүүн байх

10.1. Харилцааны ур чадвартай байх

10.2. Бусад гишүүдийн дэмжлэг

10.3. Сонсох чадвар

10.4. Оролцоо

11. Сонсох чадвар

11.1. Идэвхтэй сонсох

11.2. Асуулт асуух

11.3. Төвлөрөх

11.4. Тэмдэглэл хөтлөх

12. Харилцааны саад бэрхшээл

12.1. Хэл

12.2. Соёл

12.3. Эрх мэдэлгүй байдал