Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHENOL by Mind Map: PHENOL

1. Khái niệm

1.1. Phenol là một hợp chất hữu cơ thơm có công thức phân tử là C6H5OH. Phân tử bao gồm một nhóm phenyl (−C6H5) liên kết với một nhóm hydroxyl (-OH) Tên khác : Carbolic Acid, Benzenol, Phenylic Acid, Hydroxybenzene, Phenic acid