Giao tiếp phi ngôn ngữ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giao tiếp phi ngôn ngữ by Mind Map: Giao tiếp phi ngôn ngữ

1. Khái niệm

1.1. Là sự giao tiếp bằng cách gửi và nhận những tín hiệu phi ngôn ngữ

2. Đặc điểm

2.1. Luôn tồn tại

2.2. Có giá trị thông tin cao

2.3. Tính đa dạng và khó hiểu

2.4. Chịu ảnh hưởng của văn hóa

2.5. Biểu hiện trạng thái cảm xúc, đặc trưng của cá nhân

3. Kênh của giao tiếp phi ngôn ngữ

3.1. Cận ngôn

3.1.1. Phát âm

3.1.2. Giọng nói, tốc độ nói

3.1.3. Nhịp nói và nhấn giọng

3.2. Ngoại ngôn

3.2.1. Ngôn ngữ thân thể

3.2.2. Ngôn ngữ vật thể

3.2.3. Ngôn ngữ môi trường

4. Vai trò

4.1. Truyền tải thông tin và cảm xúc

4.2. Thể hiện đặc trưng cá nhân

4.3. Ảnh hưởng lớn tới hiệu quả giao tiếp

5. Giao tiếp phi ngôn ngữ hiệu quả

5.1. Ánh mắt

5.2. Nét mặt, nụ cưới

5.3. Ngoại hình

5.4. Tư thế và động tác

5.5. Khoảng cách

5.6. Giọng nói