Kỹ năng làm việc nhóm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kỹ năng làm việc nhóm by Mind Map: Kỹ năng làm việc nhóm

1. Khái niệm nhóm

2. Phân loại nhóm

2.1. Nhóm chính thức

2.2. Nhóm không chính thức

3. Các giai đoạn phát triển nhóm

3.1. 1. Hình thành

3.2. 2. Sóng gió

3.3. 3. Chuẩn hóa

3.4. 4. Thực hiện

3.5. 5. Kết thúc

4. Các nguyên tắc

4.1. Nguyên tắc định hướng

4.2. Nguyên tắc liên kết

4.3. Nguyên tắc phù hợp

4.4. Nguyên tắc ảnh hưởng

5. Tầm quan trọng của làm việc nhóm

5.1. Tổ chức

5.2. Cá nhân

6. Nhóm làm việc hiệu quả

6.1. Có mục tiêu chung

6.2. Sự gắn kết giữa các thành viên

6.3. Có quy tắc nhóm

6.4. Vai trò , trách nhiệm của các thành viên