Vlađimia Ilich Lenin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vlađimia Ilich Lenin by Mind Map: Vlađimia Ilich Lenin

1. Vài nét về thân thế

1.1. sinh ngày 24-4-1870 tại Xim buốc, mất ngày 21-1-1924 tại Gorki.

1.2. Ông đã viết một loạt tác phẩm chống lại chủ nghĩa Dân tuý như: Ai là những người “bạn dân” (1893); Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga (1899); Làm gì? (1902)….

2. Những bổ sung về lý thuyết chung cơ bản

2.1. Trong tác phẩm Bàn về cái gọi là vấn đề thị trường (1893), Lenin đã phát triển học thuyết kinh tế của Marx. Ông đã phát triển hơn nữa lý thuyết tái sản xuất tư bản xã hội của Marx trong điều kiện đưa thêm nhân tố tiến bộ kỹ thuật vào phân tích và rút ra kết luận.

2.2. Sự giải thích rõ hơn quá trình ra đời của sản xuất tư bản chủ nghĩa trên cơ sở phát triển sản xuất hàng hoá giản đơn

3. Lý luận về chủ nghĩa đế quốc

3.1. Đây là vấn đề được các nhà kinh tế học liên Xô coi là sự phát triển lớn nhất của V.I.Lenin bổ sung vào lý luận về chủ nghĩa tư bản trong những điều kiện mới

3.2. Theo Lênin chủ nghĩa tư bản được chia làm hai giai đoạn. Chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn cạnh tranh tự do (chủ nghĩa tư bản cũ) và chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn độc quyền (chủ nghĩa tư bản mới).

3.3. Theo ông chủ nghĩa đế quốc gồm những đặc điểm kinh tế cơ bản như sau:

3.3.1. Sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền

3.3.2. Các ngân hàng và vai trò mới của chúng

3.3.3. Tư bản tài chính và giới đầu sỏ tài chính

3.3.4. Xuất khẩu tư bản

3.3.5. Việc phân chia thế giới giữa các tổ chứ độc quyền

3.3.6. Sự phân chia thế giới giữa các cường quốc

3.3.7. Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn đặc biệt của chủ nghĩa tư bản

3.3.8. Tính ăn bám và sự thối nát của chủ nghĩa tư bản

3.3.9. Vị trí của chủ nghĩa đế quốc trong lịch sử

4. Về xây dựng chủ nghĩa xã hội:

4.1. Thay chế độ trưng thu lương thực bằng chính sách thuế lương thực để khuyến khích nông nghiệp phát triển

4.2. Khôi phục quan hệ hàng - tiền

4.3. Sử dụng và cải tạo dần dần cơ cấu kinh tế cũ, làm cho nền kinh tế cũ thích ứngvới chủ nghĩa xã hội

4.4. Phát triển đến một mức nhất định chủ nghĩa tư bản trong nước và hướng nó vào chủ nghĩa tư bản nhà nước

4.5. Thu hút tư bản nước ngoài và sử dụng có lợi cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội

4.6. Thu hút dần những người kiểu sản xuất vào các loại hình thức khác nhau của hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện và giúp đỡ, ưu đãi của nhà nước công - nông.

4.7. Sử dụng nhiều hình thức phân phối theo nguyên tắc khuyến khích bằng lợi ích vật chất và kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể, xã hội

4.8. Chuyển các xí nghiệp quốc doanh sang chế độ hợp tác kinh tế. Chuyển từ quản lý kinh tế bằng biện pháp hành chính sang biện pháp kinh tế là chủ yếu.