Digital Marketing

Digital marketing objective movement

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digital Marketing by Mind Map: Digital Marketing

1. Digital Marketing có rất nhiều useful tool để đo lường hiệu quả chiến dịch

1.1. dẫn chứng google, bla,bla

2. số lượng người sử dụng các thiết bị digital càng nhiều

2.1. ví dụ:

3. Tiết kiệm chi phí so với truyền thống

3.1. so sánh giá quảng cáo truyền hình với quảng cáo trên internet.