Customer Flow

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Customer Flow by Mind Map: Customer Flow

1. Create, manager and update a page

1.1. Khách hàng gặp khó ở đâu khi sử dụng?

1.1.1. Chưa thể ngay lập tức tạo một trang tương ứng với một sản phẩm và cho liên kết với sản phẩm khi publish

1.1.1.1. Khi view live những trang product page rất khó hiểu định nghĩa: View live và view with template

1.1.1.1.1. Design product page sản phẩm A nhưng view live ra sản phẩm B do logic chưa chặt chẽ

1.1.2. Chưa thể ngay lập tức tạo một trang dành cho tất cả products - makedefault

1.1.2.1. Không biết định nghĩa make default là gì

1.1.3. Không biết product dynamic là gì

1.2. Công việc cần làm

1.2.1. Giải thích về Flow hiện tại và những điểm khó hiểu khi sử dụng

1.2.2. Tổng hợp các giải pháp từ mọi người

1.2.3. Chia sẻ giải pháp của bản thân

1.2.4. Chỉ ra ưu, nhược điểm của từng giải pháp

1.2.5. Chọn lựa một giải pháp tốt nhất

1.2.6. Vẽ wireframe sơ lược về giải pháp đã chọn

1.2.7. Suy nghĩ nhanh công việc của FE/BE/Design

1.2.8. Kết thúc họp