Основні напрями виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основні напрями виховання by Mind Map: Основні напрями виховання

1. Громадянське виховання

2. Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості,що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною

3. Розумове виховання

4. Діяльність вихователя, спрямована на розвиток інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури розумової праці

5. Моральне виховання

6. Екологічне виховання

7. Статеве виховання

8. Правове виховання

9. Трудове виховання

10. Естетичне виховання

11. Фізичне виховання

12. Педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетвоювати дійсність за законами краси

13. Система заходів, спрямованих на зміцнення здоров`я людини,загартування її організму, розвиток фізичних можливостей,рухових навичок і вмінь.

14. Виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навичок активної трудової діяльності

15. Систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у людини культури взаємодії з природою

16. Вихована діяльність сім`ї, школи, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та правомірної поведінки дітей

17. Процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особамипротилежної статі нормами моралі.

18. Вихована діяльність сім`ї,школи з формуванням в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідної поведінки.

19. Важливе місце в громадянському вихованні належить громадянській освіті — навчанню, спрямованому на формування знань про права та обов’язки людини. Вона пов’я ­ зана з формуванням соціально-політичної компетентності, передбачає політичну, правову й економічну освіченість.

20. Основним завданням розумового виховання є розвиток мислення взагалі та різних його видів. Воно також передбачає оволодіння основними розумовими операціями (аналіз, синтез, порівняння, систематизація). Важливим завданням розумового виховання є формування в учнів культури розумової праці, до якої належать навчальні вміння. їх поділяють на загальні, які використовуються під час вивчення будь-яких навчальних предметів (вміння читати, слухати, усно висловлювати свої думки, писати, працювати з книгою, контролювати себе), і спеціальні — необхідні для оволодіння знаннями в певній галузі (вміння читати но- ТИ, технічні креслення, карти, слухати музичні твори, записувати числа, формули, нотні знаки, користуватися словниками, довідниками тощо).

21. Характерною особливістю морального становлення особистості є врахування її менталітету (ментальності) — специфічного світосприймання, світовідчуття, світогляду, бачення світу і себе у світі, національного характеру, вдачі, які виробляються під впливом багатовікових культурно-історичних, геополітичних, природно-кліматичних чинників.

22. Зміст його полягає в усвідомленні того, що світ природи є середовищем існування людини, тому вона має бути зацікавлена в збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Екологічне виховання неможливе без уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки щодо стану природи, виробляти способи розумної взаємодії з нею

23. Особливо інтенсивно виховну роботу щодо формування статевої культури потрібно проводити в підлітковому віці. На цьому віковому етапі дівчата статево дозрівають скоріше за хлопців, що породжує проблеми у їх взаєминах. А це може негативно позначитись на їх подальшому ставленні до протилежної статі. Акселерація прискорила психосоціальний розвиток, а раннє формування статевої зрілості означає і ран нє пробудження сексуальних інтересів, еротичних пережи вань

24. Правовове виховання покликане забезпечити формування у молоді високої правової культури, яка передбачає глибокі правові знання і прагнення поглиблювати їх, свідоме ставлення до прав та обов’язків, повагу до законів і правил людського співжиття, готовність дотримуватися і сумлінно виконувати їх.

25. У трудовому навчанні учні одержують загальнотрудову (оволодіння знаннями, уміннями і навичками з планування, організації своєї праці), загальновиробничу (освоєння науково-технічного потенціалу основних галузей виробництва, основ економіки та організації праці, природи й навколишнього середовища), загальнотехнічну (оволодіння знаннями з урахуванням специфіки галузі, в яку входить обраний профіль трудової підготовки) й спеціальну підготовку (передбачає формування початкових умінь і навичок праці з обраної спеціальності).

26. Зміст естетичного виховання конкретизується у програмах з літератури, музики, образотворчого мистецтва, основ наук, у різних самодіяльних об’єднаннях учнів (хори, оркестри, ансамблі, літературні, драматичні, хореографічні гуртки, кіно- і фотогуртки), у роботі студій (художніх, спортивних тощо), під час факультативних занять з етики, естетики, різних видів художньої творчості, історії мистецтва тощо.

27. Фізичне виховання має забезпечувати набуття кожною дитиною знань про здоров’я і засоби його зміцнення, шляхи й методи протидії хворобам, методики досягнення високої працездатності і тривалої творчої активності; сприяти збереженню здоров’я учасників навчально-виховного процесу, залученню їх до занять фізичною культурою і спортом, пропаганді здорового способу життя, вихованню культури поведінки тощо.