Avaluació

Evaluación Avaluació ABP Aprendizaje basado en proyectos Aprenentatge basat en projectes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Avaluació by Mind Map: Avaluació

1. Qui avalua a la meva aula?

1.1. avaluació 360º

1.1.1. Heteroavaluació

1.1.1.1. (Professor, Grup Classe, Empresa/Client)

1.1.2. Coavaluació

1.1.2.1. Membres del grup de l'alumne avaluat

1.1.3. Autoavaluació

1.1.3.1. L'[email protected] s'avalua a si mateixa

2. Quina finalitat persegueix la meva avaluació?

2.1. Entrenar/Preparar/Facilitar que s'adquireixi la competència personal, social i professional

2.1.1. avaluació formadora

2.2. Acreditar/Reconèixir que s'ha assolit la competència

2.2.1. avaluació qualificadora (final)

3. Quan es realitza l'avaluació?

3.1. SEMPRE

3.1.1. Durant tot el procés d'aprenentatge, durant tot l'ABP

3.1.1.1. Avaluació Contínua

4. Quins instruments d'avaluació solc utilitzar?

4.1. Rúbriques

4.2. Formularis d'Auto i Coavaluació

4.3. Graelles d'observació

4.4. Diaris d'aprenentage

4.5. Portfoli

4.6. Glossaris