Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam by Mind Map: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1. I/ Khái niệm các hình thái KT-XH

1.1. - Là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử

1.2. - Dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó

2. II/ Các loại hình thái KT-XH

2.1. - Trên Thế giới có 5 loại hình thái

2.2. - Ở Việt Nam đã và đang trải qua 4 hình thái

3. III/ Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

3.1. Đặc trưng

3.1.1. + Xuất phát từ một xã hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất còn rất thấp

3.1.2. + Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra mạnh mẽ cuốn hút tất cả các nước ở mức độ khác nhau

3.1.3. + Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lê chủ nghĩa xã hội.

4. IV/ Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

4.1. 8 Đặc trưng

4.2. 8 Phương hướng