การเรียนรู้ (Cognitive process)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเรียนรู้ (Cognitive process) by Mind Map: การเรียนรู้  (Cognitive process)

1. ชีวิตกับการเรียนรู้

1.1. - ชีวิตคือการเรียนรู้

1.2. -ชีวิตเพื่อการเรียนรู้

1.3. -ชีวิตแห่งการเรียนรู้

2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้

2.1. - ปัจจัยภายนอก

2.2. - การคิดถูกวิธี

3. ขอบเขตของผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.1. - ด้านการรู้คิด

3.2. - ด้านทักษะปฏฺบัติ

3.3. - ด้านอารมณ์และความรู้สึก

4. ตัวชี้วัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

4.1. - ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาท ในการเรียนรู้มากกว่าผู้สอน

5. นวัตกรรมการเรียรู้

5.1. - การเรียนรู้ดิจิทัล

5.2. - การเรียนรู้สร้างสรรค์

5.3. - การเรียนรู้ส่วนบุคคล

5.4. - การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

6. การเรียนรู้ยุคใหม่ผู้เรียนสำคัญที่สุด

6.1. - ผู้เรียนตั้งคำถามและแสวงหาความรู้

7. บทบาทผู้สอนยุคใหม่

7.1. การโค้ชเพื่อการรู้คิดทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง

8. วงจรการเรียนรู้สู่การพัฒนา

8.1. -ขั้นการวางแผนการเรียนรู้

8.2. -ขั้นการปฏิบัติการเรียนรู้

8.3. -การตรวจสอบผลการเรียนรู้

8.4. -ขั้นการถอดบทเรียน

9. สี่เสาหลักทางการศึกษา

9.1. -การเรียนเพื่อรู้

9.2. -การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง

9.3. -การเรียนรู้เพื่อชีวิต

9.4. -การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน