Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka by Mind Map: Zabawka edukacyjna w procesie wychowawczym dziecka

1. Rozdział I. zabawki dydatktyczne w ujęciu teoretycznym

1.1. 1.1. Pojęcia terminologiczne

1.2. 1.2. Zabawki dydaktyczne w poglądach psychologów i pedagogów

1.3. 1.3. Znaczenie zabawki dydaktycznych w rozwoju umysłowym

1.4. 1.4. Ortografia a stosowane metody

1.5. 1.5. Stan badań nad wykorzystaniem zabawki w edukacji

2. Rozdział II. Metodologia badań własnych

2.1. 2.1. Wprowadzenie

2.2. 2.2. Problematyka badań

2.3. 2.3. Metody i narzędzia badawcze

2.4. 2.4. Teren i populacje badań

3. Rozdział III. zabawki w badaniach empirycznych

3.1. 3.1. Stan wykorzystania zabawki dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej

3.2. 3.2. Opinie uczniów o zabawkach umysłowych

3.3. 3.3. Modelowe rozwiązanie z wykorzystaniem zabawki edukacyjnej

4. Spis treści

5. Wstęp

6. Zakończenie

7. Aneksy

8. Bibliografia