CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC by Mind Map: CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1. 5.1 Khái niệm và vai trò

1.1. Khái niệm: "Là quá trình triển khai các hoạt động tác nghiệp của QTNL như tuyển dụng nhân lực, bố trí và sử dụng, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đãi ngộ nhân lực,.... nhằm thực hiện cá mục tiêu xác định

1.2. Vai trò

1.2.1. Thực hiện hóa các chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình về QTNL

1.2.2. Phát hiện các sai lệch trong quá trình hoạch định nguồn nhân lực

1.2.3. Tạo cơ sở cho việc thiết lập, xây dựng và hoàn thiện mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động

2. 5.2 Nội dung tổ chức hoạt động

2.1. Tổ chức hoạt động tuyển dụng nhân lực

2.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng

2.1.2. Tuyển mộ nhân lực

2.1.2.1. Xác định nguồn

2.1.2.2. Tiếp cận nguồn và thu hút ứng viên

2.1.3. Tuyển chọn nhân lực

2.1.3.1. Thu nhận và xử lý hồ sơ

2.1.3.2. Thi tuyển

2.1.3.3. Phỏng vấn tuyển dụng

2.1.3.4. Quyết định tuyển dụng

2.1.4. Hội nhập nhân lực mới

2.1.5. Đánh giá tuyển dụng nhân lực

2.2. Tổ chức hoạt động bố trí và sử dụng nhân lực

2.2.1. Xác định mục tiêu bố trí và sử dụng nhân lực

2.2.2. Tiến hành bố trí và sử dụng nhân lực

2.2.2.1. Trong dài hạn

2.2.2.2. Trong trung hạn

2.2.2.3. Trong ngắn hạn

2.2.3. Kiếm soát nhân lực sau bố trí và sử dụng

2.3. Tổ chức hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực

2.3.1. Xác định như cầu

2.3.1.1. Phân tích nhiệm vụ

2.3.1.2. Phân tích con người

2.3.2. Xây dựng kế hoạch

2.3.3. Triển khai thực hiện

2.3.3.1. Đào tạo bên trọng

2.3.3.2. Đào tạo bên ngoaì

2.3.4. Đánh giá kết quả

2.3.4.1. Kết quả học tập người được đào tạo

2.3.4.2. Tình hình thực hiện công việc sau đào tạo của người được đào tạo

2.3.4.3. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo của DN

2.4. Tổ chức hoạt động đánh giá thực hiện công việc

2.4.1. Xác định muc tiêu

2.4.2. Thiết kế đánh giá

2.4.2.1. Xác định mục tiêu và chu kỳ

2.4.2.2. Tiêu chuẩn trong đánh giá

2.4.2.3. Phương pháp đánh giá

2.4.2.3.1. So sánh theo cặp

2.4.2.3.2. Xếp hạng

2.4.2.3.3. Ghi chép- lưu trữ

2.4.2.3.4. Quản trị theo mục tiêu

2.4.2.3.5. Quan sát hành vi

2.4.2.4. Đối tượng đánh giá

2.4.2.5. Quy trình thực hiện cho mỗi lần đánh giá

2.4.2.6. Quy định về sử dụng kết quả đánh giá

2.4.3. Triển khai đánh giá

2.4.3.1. Truyền thông đánh giá

2.4.3.2. Đào tạo về đánh giá

2.4.3.3. Phỏng vấn đánh giá

2.4.4. Sử dụng kết quả đánh giá

2.5. Tổ chức hoạt động đãi ngộ nhân lực (trình tự như các hoạt động trên)

2.6. Tổ chức hoạt động khác

2.6.1. Tổ chức và định mức lao động

2.6.2. Tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động