Workshop G-WOW "Từ Làm đúng đến Làm hay" - RM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Workshop G-WOW "Từ Làm đúng đến Làm hay" - RM by Mind Map: Workshop G-WOW "Từ Làm đúng đến Làm hay" - RM

1. Mở đầu

1.1. Warm up

1.1.1. Game hoạt náo

1.1.2. Thi về 6 khẩu quyết + ghi nhận

2. Mục đích của G-WOW giai đoạn 3

2.1. Tóm tắt kết quả G-WOW 2020

2.1.1. Những điều đã làm được

2.1.2. Những điều chưa làm được

2.2. Mục đích của G-WOW 2021

2.2.1. Chia sẻ mục đích G-WOW 2021

2.2.2. Thảo luận về bộ hành vi biểu hiện Cư xử tử tế

3. Nhiệm vụ của RM trong triển khai G-WOW 2021

3.1. Truyền tải

3.1.1. Ý nghĩa, mục đích và cách thức triển khai G-WOW 2021

3.1.2. Tổ chức sinh hoạt, thi vui hàng tháng về G-WOW 2021

3.2. Hướng dẫn

3.2.1. Tổ chức cho tất cả NV thảo luận xây dựng bộ hành vi Cư xử tử tế

3.2.2. Hướng dẫn NV cách ghi nhận đúng

3.2.3. Hàng ngày: quan sát cách NV ghi nhận và đưa ra những phản hồi kịp thời để điều chỉnh

3.3. Làm gương

3.3.1. Thực hành ghi nhận hàng ngày (hành vi G-WOW và những ghi nhận đúng)

3.3.2. Chia sẻ lên các kênh để NV nhìn vào và làm theo

3.4. Khích lệ và Lan tỏa

3.4.1. Lan tỏa trên tất cả các kênh: buổi họp đầu ca, họp zone, group G-Happy...

3.4.2. Khích lệ bằng cơ chế G-WOW 2021

4. Cam kết của RM

4.1. 1. Tổ chức brainstorm về bộ hành vi biểu hiện cư xử tử tế cho các vị trí trong NH -> kết quả: 01 bộ hành vi submit cho BVH sau 01 tuần

4.2. 2. Hướng dẫn cho all NV về ghi nhận đúng -> kết quả: 01 video quay bài giảng tại NH + các bài post về NV ghi nhận lẫn nhau lên G-Happy | sau 02 tuần

4.3. 3. Tạo bảng tích thẻ tại NH -> kết quả: ảnh chụp bảng tích thẻ hàng tuần -> gửi AM