Planiranje i razvoj učenja na daljinu (e-učenje)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Planiranje i razvoj učenja na daljinu (e-učenje) by Mind Map: Planiranje i razvoj učenja na daljinu (e-učenje)

1. Cilj učenja na daljinu: -mogućnost da nešto naučimo gdje god da se nalazimo, gledaju se potrebe učenika/ studenta, učenje iz kreiranih materijala i ekonomičnost -

2. Studentima treba omogućiti dovoljno slobode za njihove ciljeve, treba ih poticati na cjeloživotno obrazovanje(npr. kroz studentske projekte)

3. Tijekom online nastave se mogu koristiti razni mediji za učenje sada su to većinom računala i knjige, a prije je bilo audio ili video kazete, televizijski programi i slično

4. Važno je da studenti smi dizajniraju avoje materijale za učenje- cilj je da identificiraju značajke koje bi se koristile u tim materijalima

5. Mogu se razviti pomoćni materijali poput: članaka, knjiga,CD-ovi, kompjutorski programi i sl.

6. Korištenje materijala u otvorenom učenju na daljinu(ODL) mogu biti:

6.1. Tradicionalni mediji: tiskani materijali. To je najrašireniji medij za učenje

6.2. Masovni medij: radio i TV

6.3. Kazete: zvuk i video. Imaju veću fleksibilnost zbog raznolikosti načina na koji se mogu koristiti.

6.4. Veze na osnovi telefona: telefon,faks, audio konferencija

7. Razlozi zbog kojih studenti koriste računala su:

7.1. pristup www: tu se izrađuju mnogi tečajevi

7.2. pristup web stranicama

7.3. e-mail:najjednostavniji oblik elektronske komunikacije

7.4. videokonferencija: za prikazivanje predavanja sa neke lokacije studentima koji se nalaze negdje drugo (npr. na poslu)

8. Sustav podrške za studente se temelji na: primjerenosti pružane podrške, lakoći pristupa, kontinuiranoj podršci, vještine i troškovi