สำนักสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สำนักสิ่งแวดล้อม by Mind Map: สำนักสิ่งแวดล้อม

1. สำนักงานเลขานุการ

1.1. กลุ่มงานช่วยนักบริหาร

1.2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.3. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

1.4. ฝ่ายการคลัง

1.5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1.6. กลุ่มงานนิติการ

2. สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.2. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

2.3. กลุ่มงานบริการวิชาการ

2.4. ส่วนบริการจัดการมูลฝอย

2.4.1. ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย

2.4.2. ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด

2.5. ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล

2.5.1. ฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน

2.5.2. ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันอ่อนนุช

2.5.3. ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขม

3. สำนักงานสวนสาธารณะ

3.1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.2. กลุ่มงานวิชาการ

3.3. กลุ่มงานออกแบบสวน

3.4. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา

3.5. กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้

3.6. ฝ่ายซ่อมบำรุง

3.7. ส่วนสวนสาธารณะ 1

3.8. ส่วนสวนสาธารณะ 2

4. กองนโยบายและแผนงาน

4.1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.2. กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

4.3. กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.4. กลุ่มงานสารสนเทศ

5. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

5.1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.2. กลุ่มงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง

5.3. กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 1

5.4. กลุ่มงานควบคุมมลพิษ 2

5.5. กลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.6. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

6.1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6.2. กลุ่มงานวิศวกรรม

6.3. ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

6.4. ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

6.5. ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม