Quan niệm của chủ nghĩa Mác- Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quan niệm của chủ nghĩa Mác- Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân by Mind Map: Quan niệm của chủ nghĩa Mác- Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1. 1. Quan niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

1.1. Quan niệm và đặc điểm của giai cấp công nhân

1.1.1. Dưới góc độ kinh tế-xã hội

1.1.1.1. Quan niệm: là lực lượng sản xuất cơ bản sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội mới - xã hội chủ nghĩa

1.1.1.2. Đặc điểm: là giai cấp của những người lao động sản xuất vật chất là chủ yếu). Vì thế, giai cấp công nhân có vai trò quyết định nhất sự tồn tại và phát triển xã hội

1.1.2. Dưới góc độ chính trị- xã hội

1.1.2.1. Quan niệm: giai cấp công nhân giành chính quyền, xây dựng nhà nước mới của nhân dân.

1.1.2.2. Đặc điểm: Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản. Là “giai cấp dân tộc”- vừa có quan hệ quốc tế, vừa có bản sắc dân tộc và chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình

1.2. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.2.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”(Ðiều 2) nhưng bổ sung điểm mới quan trọng đó là: “Nước CHXHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ”

1.2.2. Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

1.2.2.1. GCCN là sản phẩm của nền đại công nghiệp

1.2.2.2. GCCN ngày càng tăng lên về số lượng và chất lượng

1.2.2.3. văn hóa của GCCN càng được nâng cao

1.2.2.4. GCCN là người đại biểu cho trí tuệ của thời đại.

1.3. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.3.1. Thứ nhất, do sự quy định của địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân

1.3.2. Thứ hai : những tiền đề vất chất của chủ nghĩa tư bản và sự vận động của mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

1.3.3. Thứ ba: mẫu thuẫn về lợi ích cơ bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản tất yếu dẫn đến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.4. Nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.4.1. Thứ nhất : là sự phát triển của giai cấp công nhân, là kết quả của quá trình phát triển tự thân , tự giác , chủ độn

1.4.2. Thứ hai : là có Đảng cộng sản , nhân tố chủ quan cơ bản để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.4.3. Thứ ba: là phải có sự thống nhất của phong trào công nhân

2. 2.Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay

2.1. Khái niệm

2.1.1. Theo Karl Marx là giai cấp của công nhân và người lao động phải bán sức lao động để đổi lấy tiền lương và không phải là chủ sở hữu của phương tiện sản xuất, tạo ra các giá trị thặng dư và sự giàu có cho xã hội.

2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hiện nay

2.2.1. Quan điểm Những nhà kinh điển Marx - Lenin vẫn cho rằng, chừng nào mà quan hệ bóc lột vẫn còn, thì cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo vẫn có cơ hội nổ ra

2.2.2. Nội dung

2.2.2.1. Về kinh tế, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất cơ bản sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội mới - xã hội chủ nghĩa.

2.2.2.2. Về chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân giành chính quyền, xây dựng nhà nước mới của nhân dân

2.2.2.3. Về văn hóa – xã hội, gia cấp công nhân xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng; xây dựng nền văn hóa, con người mới với tư tưởng, đạo đức xã hội chủ nghĩ

2.2.3. Khái niệm

2.2.3.1. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa

2.2.3.2. Xóa bỏ chế độ người bóc lột.

2.2.3.3. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột

3. 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

3.1. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam

3.1.1. Thứ nhất: có truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc

3.1.2. Thứ hai: tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân quốc tế

3.1.3. Thứ ba: có mối quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác

3.1.4. Thứ tư: giai cấp công nhân Việt Nam luôn phát huy bản chất cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là lực lượng đi đầu và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới

3.1.5. Thứ năm: Quá trình “trí thức hoá” giai cấp công nhân diễn ra mạnh m

3.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng

3.2.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu; xây dựng xã hội mới thực sự tốt đẹp chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

3.3. Định hướng xây dựng giai cấp công nhân hiện nay

3.3.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

3.3.2. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

3.3.3. Hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng và phát triển kinh tế tri thức