BÍ MẬT DOTCOM

BI MAT DOTCOM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÍ MẬT DOTCOM by Mind Map: BÍ MẬT DOTCOM

1. 1. Thang và Phễu

1.1. Công thức bí mật

1.1.1. Ai

1.1.2. Ở đâu

1.1.3. Mồi

1.1.4. Kết quả

1.2. Thang giá trị

1.2.1. Thang giá trị của tôi?

1.2.2. Nếu tôi không có thang GT thì sao?

2. 2. Phễu giao tiếp

2.1. Nhân vật thu hút

2.1.1. Các yếu tố tạo nên NVTH

2.1.1.1. Câu chuyện nền

2.1.1.2. Câu chuyện nhỏ

2.1.1.3. Những khiếm khuyết

2.1.1.4. Chính kiến rõ ràng