App Viễn Đông

App Viễn Đông qua các giai đoạn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
App Viễn Đông by Mind Map: App Viễn Đông

1. Đăng ký lịch thi (PDT duyệt)

1.1. Nhận thông báo sau khi thi xong

2. Phân hệ Giảng viên

2.1. Lịch trình giảng dạy

2.1.1. Xem lịch dạy trong tuần

2.1.1.1. Xem số buổi học/vắng

2.1.1.2. Nhận thông báo khi lịch dạy thay đổi

2.1.2. Xem lịch dạy trong học kỳ

2.1.3. Báo vắng/báo lịch bù

2.1.4. Đăng ký lịch dạy bù/tăng cường (PDT duyệt)

2.2. Tương tác lớp

2.2.1. Xem danh sách lớp

2.2.1.1. Điểm danh sinh viên QRCode

2.2.2. Vào điểm chuyên cần/giữa kỳ

2.2.2.1. Thống nhất với sinh viên

2.2.3. Vào điểm cuối kỳ (PDT duyệt)

2.2.3.1. Nhận thông báo nếu quá hạn vào điểm

2.2.4. Báo cấm thi

2.3. Hồ sơ Giảng viên

2.3.1. Xem

2.3.2. Chỉnh sửa

2.4. Đề cương

2.4.1. Xem

2.4.2. Chỉnh sửa

2.5. Giám thị coi thi

2.5.1. Xem DS vào phòng thi, lý do cấm thi

2.5.2. Duyệt hình ảnh SV vào phòng thi

3. Phân hệ Sinh viên

3.1. Thời khóa biểu

3.1.1. Xem theo ngày

3.1.2. Xem theo tuần

3.1.3. Xem theo học kỳ

3.1.4. Nhận thông báo khi TKB có thay đổi

3.2. Hồ sơ sinh viên

3.2.1. Xem

3.2.2. Sửa thông tin cá nhân

3.3. Đăng ký môn học

3.3.1. Đăng ký theo đúng tiến độ

3.3.1.1. Nhận thông báo thời điểm đăng ký

3.3.2. Đăng ký học vượt

3.3.3. Đăng ký học lại

3.3.4. Xem số tiền phải đóng

3.4. Lịch thi

3.4.1. Xem theo tuần

3.4.2. Nhận thông báo 48h trước giờ thi

3.5. Học phí

3.5.1. Xem số tiền phải đóng

3.5.1.1. Theo học kỳ

3.5.1.1.1. Đóng tiền học phí trên ứng dụng

3.5.1.1.2. Nhận thông báo nhắc đóng học phí hàng tuần cho đến khi đủ

3.5.1.1.3. Thông báo ngay khi có thay đổi học phí

3.5.2. Xem đơn giá từng môn

3.5.3. Số tiền đã đóng

3.5.3.1. Theo học kỳ

3.5.3.2. Theo trọn khóa

3.5.4. Miễn/giảm

3.5.4.1. Xem số tiền (dựa trên %)

3.5.4.2. Lý do

3.5.5. Đóng tiền học phí trên ứng dụng

3.6. Lệ phí

3.6.1. Xem số tiền đã đóng

3.6.2. Nội dung

3.7. Chương trình đào tạo

3.7.1. Xem điểm chi tiết

3.7.1.1. Nhận thông báo khi cập nhật điểm

3.7.2. Xem trung bình tích lũy/Học kỳ

3.7.3. Môn hoàn thành

3.7.4. Môn nợ

3.8. Cảnh báo

3.8.1. Tổng buổi đi học/vắng

3.8.1.1. Khi sinh viên vắng học nhiều

3.8.2. Khi sinh viên nợ quá hạn

3.8.3. Khi sinh viên bị cấm thi

3.8.4. Khi sinh viên vắng thi