Trình tự nghiên cứu 1 đề tài

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trình tự nghiên cứu 1 đề tài by Mind Map: Trình tự nghiên cứu 1 đề tài

1. 1. Giai đoạn chuẩn bị

1.1. 1.1. Xác định đề tài nghiên cứu

1.1.1. Có ý nghĩa KH

1.1.2. Có tính thực tiễn

1.1.3. Có tính cấp thiết

1.2. 1.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu

1.2.1. Lý do chọn đề tài

1.2.2. Mục đích

1.2.3. Lịch sử vấn đề

1.2.4. Giả thuyết KH

1.2.5. Khách thể, đối tượng

1.2.6. Phạm vi NC

1.2.7. Phương pháp NC

2. 2. Triển khai nghiên cứu

2.1. 2.1. Thu thập tài liệu thực tế

2.1.1. Từ các nguồn (tạp chí, báo, sách...)

2.1.2. Phỏng vấn

2.1.3. Quan sát

2.1.4. Thực nghiệm

2.2. 2.2. Xử lý tài liệu thực tế

2.2.1. Phân loại

2.2.2. Chọn lọc

2.2.3. Sắp xếp

2.2.4. Xử lý

3. 3. Kiểm tra kết quả

3.1. Kiểm tra chéo

3.2. Thực nghiệm

3.3. Lặp đi lặp lại

3.4. Kiểm tra sơ bộ

3.5. Kiểm tra chính thức

4. 4. Viết kết quả

4.1. Trình bày theo mọi yêu cầu kỹ thuật

4.2. Độ chính xác cao

4.3. Đem lại điều mới mẻ

4.4. Phương pháp khác nhau, phong phú

5. 5. Báo cáo

5.1. Hoàn thiện toàn bộ công trình NC

5.2. Viết đề cương báo cáo tổng kết

5.3. Chuẩn bị tài liệu minh hoạ cho báo cáo

5.4. Chuẩn bị câu trả lời cho hội đồng