Phân tích nhân vật Vũ Nương

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân tích nhân vật Vũ Nương by Mind Map: Phân tích nhân vật Vũ Nương

1. Vẻ đẹp toàn diện

1.1. Vẻ đẹp ngoại hình: tư dung tốt đẹp

1.2. Vẻ đẹp nhân cách, phẩm giá

1.2.1. Con dâu hiếu thảo

1.2.2. Đảm đang tháo vát

1.2.3. Thương chồng

1.2.4. Thủy chung tình nghĩa

1.2.5. Vị tha, nhân hậu

1.2.6. Trong sáng, trọng danh dự

2. Bi kịch

2.1. Những bi kịch

2.1.1. Vợ trẻ xa chồng

2.1.2. Chịu nhiều gian lao, vất vả

2.1.3. Bị bôi nhọ danh dự

2.1.4. Uớc ao trở về mà không thể trở về

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Trực tiếp: từ người chồng

2.2.2. gián tiếp: tư tưởng ''trọng nam khinh nữ''

2.2.3. Sâu xa: cuộc chiến tranh phi nghĩa