Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การควบคุมคุณภาพ by Mind Map: การควบคุมคุณภาพ
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

การควบคุมคุณภาพ

เมื่อถูกใช้ไปนานๆอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตามอายุการใช้งาน

ความหมายของการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการ หรือขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาควบคุมคุณภาพทางสถิติ

การนำหลักการ เทคนิคทางสถิติ เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้กับการควบคุม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันแปร และสาเหตุของความแปรผัน

วัตถุดิบ

มาจากแหล่งที่ต่างกัน

เครื่องจักร

คน

มีความชำนาญงานแตกต่างกัน

วิธีการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันส่งผลให้งานออกมาไม่เหมือนกัน

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเสียจะออกไปสู่ผู้บริโภคลดลง

ลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทำให้ราคาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์

เครื่องมือสำหรับการควบคุมคุณภาพ

แผ่นตรวจสอบ

ใช้ในการตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความถี่ของลจากข้อมูลหลายๆตัว

แผนภูมิพาเรโต

เป็นแผนภูมิแท่งชนิดหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับความถี่ ใช้สำหรับจัดปัญหาตามลำดับความสำคัญ และตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

แผนภูมิเหตุและผล

เป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยระดมความคิด จัดทำเป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุของปัญหา เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไข แผนภูมิมีลักษณะคล้ายก้างปลา

แผนภูมิการกระจาย

เป็นแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล2ชุด โดยทั่วไปข้อมูลบนแกนด้านหนึ่ง(แกนX) จะเป็นตัวที่่มีอิทธิพลกับข้อมูลบนแกนอีกด้านหนึ่ง(แกนY) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในระดับ2มิติ

กราฟ

ใช้สำหรับวิเคราะห์หรือนำเสนอข้อมูล, กราฟแท่ง, กราฟเส้น, กราฟวงกลม

ฮิสโตแกรม

เป็นกราฟแท่งชนิดหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าางข้อมูลเป็นหมวดหมู่กับความถี่ของข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่นั้น ข้อมูลที่นำมาสร้างฮิสโตแกรมต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

รูปแบบปกติ

รูปแบบเบ้

รูปแบบสองยอด

แผนภูมิควบคุมคุณภาพ

เป็นการสร้างกราฟเส้นอย่างง่ายเพื่อใช้วิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติที่ิเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

แผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณ

แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ

นางสาว ทิวาวัลย์ อติชาติกุล 5404011636140 IC sec.9