Phân loại giống chó

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân loại giống chó by Mind Map: Phân loại giống chó

1. 1. Mô hình (CNN) Convolutional Neural Network

1.1. Convolutional Neural Network là một trong những mô hình Deep Learning tiên tiến. Nó giúp cho chúng ta xây dựng được những hệ thống thông minh với độ chính xác cao.

1.2. Kỹ thuật

1.2.1. Convolution Layer

1.2.1.1. Phát hiện điểm đặc trưng của hình ảnh

1.2.2. Pooling Layer

1.2.2.1. Làm nhỏ tỉ lệ của hình ảnh, giảm thời gian huấn luyện

1.2.3. Fully Connected Layer

1.2.3.1. Chuyển đổi ma trận thành vecto để dự đoán xác suất hình ảnh

1.3. Dog-Breed-Identification

1.3.1. Girish Siddananjappa Gangappa

1.3.2. Các bài báo

1.3.2.1. Knowing Your Dog Breed: Identifying a Dog Breed with Deep Learning

1.3.2.2. A new CNN-based system for early diagnosis of prostate cancer

1.3.2.3. A survey on deep learning-based fine-grained object classification and semantic segmentation

1.3.3. Dữ liệu đầu vào

1.3.3.1. Keras

1.3.4. với 50 lần chạy

1.3.4.1. Độ chính xác 94%

2. 2. Mô hình INCEPTION

2.1. Mạng Inception là một kiến trúc (hoặc mô hình) SOTA để giải quyết các vấn đề nhận dạng và phát hiện hình ảnh.

2.1.1. Going Deeper with Convolutions

2.2. Kỹ thuật training

2.2.1. Thay đổi tỉ lệ kích thước của hình ảnh

2.2.2. Xoay hình ảnh

2.2.3. Cắt nhỏ hình ảnh

2.2.4. Thu phóng hình ảnh

2.3. Dog Breed Identification

2.3.1. Vedang Mandhana

2.3.2. Các bài báo

2.3.2.1. Dog Breed Identification with Fine tuning of Pre-trained models

2.3.2.2. Robust Sports Image Classification Using InceptionV3 and Neural Networks

2.3.2.3. A new dataset of dog breed images and a benchmark for finegrained classification

2.3.3. Kết quả

2.3.3.1. với 20 lần chạy

2.3.3.1.1. Độ chính xác 95,10% trên bộ dữ liệu tập huấn

2.3.3.1.2. Độ chính xác 89,10% trên bộ dữ liệu thực tế

3. Tài liệu liên quan đến đề tài

3.1. 1. M. Chanvichitkul, P. Kumhom, K. Chamnongthai. Face recognition based dog breed classification using coarse-to-fine concept and PCA. In Proceedings of Asia-Pacific Conference on Communications, IEEE, Bangkok, Thailand, pp. 25–29, 2007.

3.2. 2. J. X. Liu, A. Kanazawa, D. Jacobs, P. Belhumeur. Dog breed classification using part localization. In Proceedings of the 12th European Conference on Computer Vision, Springer, Florence, Italy, pp. 172–185, 2002.

3.3. 3. K. Lai, X. Y. Tu, S. Yanushkevich. Dog identification using soft biometrics and neural networks. In Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, IEEE, Budapest, Hungyry, pp. 1–8, 2019.

4. Bộ tài liệu

4.1. Keras documentation: Image data preprocessing

4.2. Dog Breed Identification