การบริหารจัดการชั้นเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบริหารจัดการชั้นเรียน by Mind Map: การบริหารจัดการชั้นเรียน

1. ความหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.1. ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.1.1. กระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระเบียบ วินัย การควบคุมชั้นเรียน และสนับสนุนให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

1.2. ความสำคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.2.1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยสร้างเจตคติ และปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตให้กับผู้เรียน ตลอดจนช่วยให้การจัดการเรียนรู้ (การสอน) ของครูดำเนินไปอย่างราบรื่น

1.3. เป้าหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.3.1. ความสำเร็จด้านพฤติกรรม

1.3.1.1. เพื่อมุ่งสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และลดหรือขจัดพฤติกรรมที่ขัดขวางหรือ มารบกวนกิจกรรมการเรียนรู้

1.3.2. ความสำเร็จด้านสังคม

1.3.2.1. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย เจตคติ และทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้เรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์หรือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนหรือครูในชั้นเรียน การเป็นคนมีระเบียบวินัยและรู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกา เป็นต้น

1.3.3. ความสำเร็จด้านวิชาการหรือการเรียน

1.3.3.1. การให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปต่อยอดหรือสนับสนุนการศึกษาต่อในอนาคต ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

1.4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน

1.4.1. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.4.2. การบริหารจัดการชั้นเรียนและการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

2. การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

2.1. ครูผู้สอนควรต้องเข้าใจและพยายามกระตุ้นผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง ใช้เทคนิคการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ มีความระมัดระวังในการวิจารณ์บุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยของผู้เรียน และควรให้เกียรติไม่พูดจาดูถูก หรือลงโทษผู้เรียนอย่างรุนแรง

3. การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชั้นเรียน

3.1. หลักการจัดการชั้นเรียน

3.1.1. การจัดชั้นเรียนและการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชั้นเรียนก็มี ความสำคัญ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

3.2. รูปแบบการจัดชั้นเรียน

3.2.1. เป็นการจัดหรือปรับเปลี่ยนที่นั่งในชั้นเรียน ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการจัดที่นั่งสำหรับผู้เรียนในชั้นเรียน เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นวิธีที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก การจัดชั้นเรียนหรือการปรับเปลี่ยนที่นั่งในชั้นเรียน ของโรงเรียนสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ จำนวนผู้เรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน และขนาดของ ห้องเรียน ฯลฯ

4. การสร้างบรรยากาศของห้องเรียน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.1. บรรยากาศในชั้นเรียนต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอนของครู และความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนควรสร้าง บรรยากาศเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

5. ปัจจัยสำคัญต่อการบริหารจัดการชั้นเรียน

5.1. ด้านครูผู้สอน

5.1.1. ด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถ ด้านความตั้งใจมุ่งมั่น ด้านความพร้อมของครูผู้สอนในการบริหารจัดการชั้นเรียน

5.2. ด้านสภาพแวดล้อม

5.2.1. เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบต่อประสิทธิภาพ ในการจัดการชั้นเรียน ถ้าครูสามารถออกแบบสภาพแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สื่อการสอน อากาศ อุณหภูมิ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก็จะช่วยส่งเสริมและ สนับสนุนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

5.3. ด้านกฎระเบียบ

5.3.1. เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการทำให้การจัดการชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นข้อตกลงพื้นฐานที่ต้องมีสำหรับครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตามเมื่ออยู่ในชั้นเรียน

5.4. ด้านบรรยากาศ

5.4.1. สำหรับปัจจัยด้านนี้อาจต้องนำปัจจัยอื่นๆ เข้ามาร่วมกระตุ้น เพื่อช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ดี หรือเรียกว่าเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในชั้นเรียน

5.5. ด้านวิธีการจัดการเรียนร

5.5.1. เป็นปัจจัยพื้นฐาน แต่มีความสำคัญที่สุดด้านหนึ่ง กล่าวคือ ครูผู้สอนจะต้องมีวิธีการสอน หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยไม่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบเดิม ๆ หรือเรียกว่าแบบ Passive Learning แต่ครูควรต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะช่วย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากกว่า

5.6. ด้านตัวผู้เรียน

5.6.1. การบริหารจัดการชั้นเรียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ตัวผู้เรียนก็นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ดังนั้น ครูผู้สอนต้องพยายามทำให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคและวิธีการในการสร้างความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน

6. เทคนิคและกลวิธีในการจัดการชั้นเรียน

6.1. การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียน ดังนั้น ครูผู้สอนควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน มีการกำหนดโครงสร้าง ที่เป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน มีการใช้การสื่อสารเชิงบวกระหว่าง ครูผู้สอนกับผู้เรียน มีการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ตลอดจนครูผู้สอนพยายามใช้เทคนิคการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย รูปแบบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้สึก เป็นสุขและสนุกสนานควบคู่กับการเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

7. การจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียน

7.1. แม้ว่าครูผู้สอนจะวางแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้ได้ดีเพียงใด แต่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียน ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควร นำความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลวิธี และโปรแกรมที่ใช้ห้องเรียนและโรงเรียนเป็นฐานดังกล่าวข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียน