Модель організації самовиховання студента

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Модель організації самовиховання студента by Mind Map: Модель організації самовиховання студента

1. Основні принципи самовиховання: ■ природовідповідності та народності самовиховання; ■ демократичності самовиховання, виховання стійкої громадської позиції та гуманістичної моралі; ■ системності, цілеспрямованості, ціннісної орієнтації виховання та самовиховання; ■ послідовності, неперервності та систематичності; ■ єдності самовиховання та наукового світосприйняття; ■ формування активної життєвої позиції та позитивного спрямування самовиховання; ■ взаємозв'язку виховання та самовиховання і професійної діяльності.

2. Самоактуалізація - постійне прагнення людини до повного виявлення і розвитку особистісних потенційних можливостей та до їх реалізації.

3. Основні умови успішного педагогічного керівництва самовихованням студентів - реалізація таких навчально-виховних завдань: ■ визначення головної мети, цілей і конкретних завдань із самоосвіти і самовиховання студентів; ■ наявність чіткого плану, програми самовиховання; ■ постійне вивчення індивідуальних особливостей студентів, популяризація та поширення найкращого досвіду їхньої роботи над собою; ■ розроблення сучасних ефективних методик самовиховання та їх упровадження в навчально-виховний процес ВНЗ; ■ роз'яснення студентам сучасних вимог до особистості фахівця вищої кваліфікації, значення професійного самовдосконалення; ■ опанування студентами методик, методів, прийомів та засобів роботи над собою; ■ формування яскравих ідеалів для самовиховання; ■ прищеплення навичок і вмінь самовивчення, виокремлення власних і позитивних, і негативних індивідуально-психічних якостей, рис характеру; ■ формування здорової морально-психологічної атмосфери в студентських колективах, позитивної громадської думки та настрою, колективних традицій, стимулювання процесу самовиховання; ■ залучення студентів до різноманітних видів діяльності, які сприяють інтенсифікації процесу самовиховання; ■ усебічне забезпечення, допомога у відпрацюванні програми самовиховання та її реалізації; ■ контроль процесу самовдосконаленням студентів та оцінка його ефективності.

4. Самореалізація - свідома, цілеспрямована матеріально-практична, соціальна й духовна діяльність особи, скерована на реалізацію власних сил, здібностей, можливостей, життєвих настанов.

5. Самоутвердження - намагання утвердитися в певному соціальному статусі й соціальній ролі.

6. Професійне самовдосконалення — свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної компетенції та розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності та власної програми розвитку.

7. Самоаналіз — аналіз своєї діяльності, вчинків, поведінки, свого внутрішнього світу. Він полягає у зіставленні того, що планували, з тим, що зроблено або могло бути зробленим. Допомагає розкрити причини успіхів чи невдач, розвиває самосвідомість і сприяє самопізнанню.

8. Самоконтроль та самоаналіз - зіставлення прийнятого плану та обов'язків із самовиховання з реальністю, результатами діяльності, встановлення їх невідповідності та внесення необхідної корекції для досягнення запланованого, пошук причин відхилень тощо.

9. Самоконтроль має такі функції: ■ функція стабілізації дій (реалізація програми дій усередині діяльності); ■ функція самоконтролю, яка спрямована на корегування діяльності згідно з її мотивами та мотивацією; ■ функція стабілізації діяльності.