LTVC lớp 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LTVC lớp 3 by Mind Map: LTVC lớp 3

1. Từ

1.1. Từ chỉ sự vật

1.2. Từ chỉ hoạt động, trạng thái

1.3. T đặc điểm

2. Câu

2.1. Ai là gì?

2.2. Ai làm gì?

2.3. Ai thế nào?

3. Dấu câu

3.1. Dấu chấm

3.2. Dấu phẩy

3.3. Dấu chấm than

3.4. Dấu chấm hỏi

3.5. Dấu chấm than

4. So sánh

4.1. Từ so sánh

4.2. Kiểu so sánh

5. Nhân hóa

5.1. Dùng từ ngữ của con người để nói về con vật, đồ vật, cây cối